สวนเกษตรจราจร แหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ได้หลากหลายประโยชน์

สวนเกษตรจราจร แหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ได้หลากหลายประโยชน์

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. พร้อมคณะพี่เลี้ยง สอจร.จากทั่วทุกภาคของประเทศกว่า 30 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รร.ศิริอุบลวรรณ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนปฐมวัย ของเอกชนในพื้นที่ๆมีความน่าสนใจอยู่ที่สวนเกษตรจราจรภายในโรงเรียน ที่ดัดแปลงพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนนอกห้องเรียน ที่ดูแล้วน่าสนใจมิใช่น้อย โดยมีคณะครูและนักเรียนรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจให้กับคณะผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

     นางรัชนีวรรณ อาจศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า “โรงเรียนศิริอุบลวรรณ เป็น โรงเรียนปฐมวัยของเอกชน เปิดทำการเรียนการสอน ในระดับชั้น อนุบาลที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดรับนักเรียนผู้สนใจในพื้นที่เข้ามาเรียนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในปัจจุบันมีนักเรียน 185 คน

     โดยในปี พ.ศ.2559 ได้รับเงินสนับสนุน จากกองทุน สสส. โดยการประสานงานจากเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 4,500 บาท พัฒนาจากรูปแบบสวนเกษตรทั่วๆไป ให้เป็นสวนเกษตรจราจร แหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนนอกห้องเรียน และในปี 2561 ได้รับเงินเพิ่มเติมจากผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม อีก 20,000 บาท และผู้ปกครองนักเรียน 12,151 บาท รวมถึงยังได้เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงไปในสวนเกษตรให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นการเพิ่มความน่าสนใจทำให้เด็กตื่นตัวและ สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เด็กๆทำให้มีความอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

   

     นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตัวน้อย ที่สามารถสื่อสารได้ถึง 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่ต่อไปได้ในอนาคต ถือเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กล้าคิด กล้าพูด และกล้าที่จะแสดงออกนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนรู้จากสวนเกษตรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

     โดยในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. ยังได้ควักเงินส่วนตัวร่วมสนับสนุน โครงการอีกจำนวนหนึ่งด้วย

   

ข่าว : อรรถชัย นิธิสีลตานันท์

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen