จ.ม.เปิดผนึกถึงพรรคการเมือง แก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน วาระเร่งด่วน ปท.

จ.ม.เปิดผนึกถึงพรรคการเมือง แก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน วาระเร่งด่วน ปท.

‘วิทยา ชาติบัญชาชัย’ ที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกฯ และ ‘วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์’ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกฯ ร่วมกับภาคีเครือค่าย ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อพรรคการเมืองผ่านสื่อมวลชน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนน แนะ 3 ข้อ 5 เสาหลักตามยูเอ็นรับรอง-รวมทุกภาคส่วนจัดตั้งหน่วยงานดูแล-ประกาศเป็นวาระสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของพรรค จ่อยื่นหลังปลดล็อคทางการเมือง

8ตค61 ACOV road

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 นายวิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ (WHO expert advisory panel on injury and violence prevention and control) นายวิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ ผู้จัดการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือค่าย ร่วมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองผ่านสื่อมวลชน เรื่อง ข้อเสนอให้นำเรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุไว้ในนโยบายพรรค ในงานเสวนา ความปลอดภัยทางถนนต้องเป็นเจตจำนงทางการเมืองเพื่อรักษาชีวิตคนไทย ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1 AB ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 กรุงเทพฯ เพื่อเสนอให้พรรคการเมืองต่างๆ บรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของพรรค โดยเสนอความเห็นให้ร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน 3 ข้อ ดังนี้

1.ผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ปี 2558-2573 อย่างจริงจัง ซึ่งที่โดยประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) ได้รับรอง 12 เป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนแบบสมัครใจ (Voluntary global performance target for road safety risk factors and service delivery mechanisms) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2561 โดยมีตัวชี้วัดด้านการดำเนินงาน 34 ตัวชี้วัด ที่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน ครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยทางถนนทั้ง 5 เสาหลัก

2.ร่วมมือกับพรรคการเมืองทุกฝ่าย รัฐบาล วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมาธิการหรือรูปแบบอื่นใด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อทำให้เกิดความปอดภัยทางถนนของประเทศไทย ตามหลักคิดของสภาที่ปรึกษารัฐสภาเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งแห่งประเทศอังกฤษ (The Parliamentary Council for Transport Safety – PACTS) ที่ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ

3.ประกาศให้การแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นวาระสำคัญและพิจารณาเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของพรรค

(ดูเอกสารประกอบ)

8ตค61 A road1

8ตค61 A road2

8ตค61 A road3

นายวิทยา กล่าวว่า  ที่ต้องทำจดหมายเสนอแนะดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากปัจจุบันเรื่องอุบัติเหตุในประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤติ อีกทั้ง การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอว่า รัฐบาลต้องตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นมาดำเนินการดูแลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งและจัดการ ดังเช่นในประเทศเวียดนามได้แก้ปัญหาจนสถานการณ์ดีขึ้นมาก เพราะรัฐบาลมีการตั้งหน่วยงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบและเฝ้าติดตามโดยเฉพาะ

“คาดหวังว่ารัฐบาลจะมีการจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวนี้มีหลักวิชาการอยู่แล้ว เพียงแต่ประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง มีการทำแต่เฉพาะช่วงเทศกาลใหญ่ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ โดยต้องจัดการทั้ง 8 มาตรการ คือ การจัดวางผังเมืองและการบริหารพื้นที่ การออกแบบทางเลือกในการเดินทาง การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย ยานพาหนะที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย การออกแบบบำรุงรักษาถนนที่ปลอดภัย ระบบการจัดการความเร็ว ระบบสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชน และระบบการดูแลหลังเกิดเหตุ”

ขณะที่ นายวิวัฒน์ กล่าวว่า  มีข้อมูลสถิติพิสูจน์แล้วว่า การแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในตัว 5 เสาหลัก ที่องค์การสหประชาชาติประกาศ และทั่วโลกใช้ ได้ผลมันชัดเจนอยู่แล้ว คือ เรื่องการบริหารจัดการ, ถนนปลอดภัย, รถปลอดภัย, พฤติกรรมปลอดภัย และเรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และมีระบุรายละเอียดมากมายว่ามีวิธีการย่อยอะไรบ้าง ซึ่งจะใช้หลักดังกล่าวมาดำเนินการแก้ไขปัญหา

“ควรจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของพรรค เพราะในปัจจุบันสถานการณ์ด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนเลวร้ายมาก ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องนี้ อย่างน้อยก็ต้องมีเป้าหมายในลดการเสียชีวิตให้น้อยลง ซึ่งจะเริ่มยื่นให้พรรคการเมืองต่างๆ ได้ หลังจากที่คลายล็อคแล้ว” นายวิวัฒน์ระบุ 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org/isranews-article/70114-open02_70114.html

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen