ขอนแก่นจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ขอนแก่นจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

     ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมระดมความคิดจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้กรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาล ในการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถในที่ห้ามแซง

     ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้กำชับให้ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้สำรวจจุด ที่จะต้องแก้ไข ทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแก้ไขทางเทคนิคได้และความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ รวมทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย

     หน่วยงานภาคีเครือข่ายจึงได้บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นด้วยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าว : ดลปภัทร ศรีงาม

 

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen