เมื่อรถจอดเสียริมทางหรือไหล่ทาง ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีอุปกรณ์เตือน

เมื่อรถจอดเสียริมทางหรือไหล่ทาง ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีอุปกรณ์เตือน

การจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(ประกาศ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๒ ง ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) มีผลบังคับ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ที่มา : http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail.aspx?id=44

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen