การจัดประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018)

การจัดประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018)

การจัดประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018) วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561

ประเทศได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ THE 13TH WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION (SAFETY 2018) หรือการประชุมว่าด้วย การป้องกัน การบาดเจ็บและการส่งเสริม ความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นประเทศ ที่สองของจากภูมิภาค เอเชีย ที่ได้รับเกียรติครั้งนี้

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการเตรียมงานมาเป็นระยะ นับตั้งแต่ทราบ ความเคลื่อนไหวของประชาคมด้านสาธารณสุขระดับโลกมา เพราะเราทราบดีว่า ทิศทางนโยบายระดับโลก มีเป้าหมายร่วมกันจนกำหนดเป็น เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การอนามัยโลก คือ การทำให้ประชากรทุกประเทศ อยู่อย่างมีความสุข มีความเข้มแข็ง มีสภาพแวดล้อม ที่ไม่เป็นอันตราย ทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับประชาคมโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญที่มา จัดแสดงและเตรียมการบรรยายจากทั่วโลก มีจำนวน กว่า 800 เรื่อง

การประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสของคนไทย ที่จะเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้านต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก หารือร่วมกัน เพื่อหาทางรับมือและช่วยกันแก้ปัญหา หลายๆ ปัญหาอย่างเด็กจมน้ำ เกิดขึ้นทุกปิดเทอม ประเด็นหญ่ๆ ทั้ง 13 เรื่อง ของการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย

1) ความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ถนนที่เปราะบาง เช่น ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ จักรยาน คนเดินเท้า เป็นต้น (Road safety focus on vulnerable road users)

2) ความรุนแรงในเด็กและสตรี (Violence)

3) การบาดเจ็บในเด็กและความปลอดภัยในชุมชน (Child safety and injury)

4) การป้องกันการจมน้ำ (Drowning)

5) การสนับสนุนเชิงนโยบาย (Evidence/Policy)

6) ชุมชนปลอดภัย (Community Safety)

7) ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ (Occupational Safety)

8) การป้องกันการล้ม (Fall)

9) ความปลอดภัยจากการกีฬา (Sport Safety)

10) การบาดเจ็บจากการไหม้ (Burn)

11) การป้องกันอื่นๆ (Other Prevention)

12) การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services : EMS)

13) การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)

ทั้งนี้ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข สถาบัน การแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก จะนำผลจากการประชุมและจัดทำข้อเสนอต่อประชาคมโลก ซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยได้นำมากำหนด เป็นนโยบายบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความผาสุขของคนไทย และตอบสนองตัวชี้วัดของการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs.)

การจัดงานได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงานหลัก จัดมาแล้ว 12 ครั้ง จัดประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพราะมีเหตุไม่ปลอดภัยมากกว่าประเทศก่อนหน้าที่จัดมา ต้องการให้นำความรู้จากการประชุมมาใช้ในการแก้ไข และพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เราจะลดความสูญเสียตรงนี้ได้อย่างไร ที่ผ่านมาเป็นการตั้งรับมาตลอด โดยเฉพาะปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งทีี่ 13 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และติดตาม การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งทีี่ 13 ได้ที่ www.worldsafety2018.org

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen