ไทยพร้อมเปิดศูนย์ ThaiRAP ประเมินถนนตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน หวังลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ

ไทยพร้อมเปิดศูนย์ ThaiRAP ประเมินถนนตามมาตฐานสากล เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน หวังลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ

นายรอบ แมคเอินนี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร iRAP) ให้สัมภาษณ์ภายในงาน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ THE 13TH WORLD CONFERENCE ON INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION (SAFETY 2018) หรือ “การประชุมว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บ และการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13” กล่าวว่า iRAP มีแล้วหลายประเทศทั่วโลก เช่น ChinaRAP USRAP ซึ่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นอีก 1 ใน 10 ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP ของโลก ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ทางทั้งหมด 4 กลุ่ม คือคนเดินเท้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และจักรยาน โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบลูมเบิร์ก เพื่อสาธารณประโยชน์ ผ่านความร่วมมือขององค์กรต่างๆในประเทศไทย ด้วยแนวคิดติดดาว (Star Rating) 1-5 ดาว เรียงลำดับจากความเสี่ยงมากไปน้อย ใช้แนวทางใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาด้านความปลอดภัยบนถนนทั่วโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งประเทศไทยยังมีอัตราการสูญเสียสูงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาถนนให้ได้ 3 ดาวหรือดีกว่านั้น สำหรับผู้ใช้ทางทุกประเภทตามมาตรฐานการประเมินของ iRAP ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน และผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยสู่ระดับสากล ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ International Road Assessment Programme (iRAP) ในการพัฒนาระบบประเมินถนนด้วยมาตรฐาน ThaiRAP ก้าวสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) โดยจะเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ความเป็นเลิศของ iRAP ของโลก ในการให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับ ThaiRAP จะเป็นระบบของถนนในอนาคตต่อไป ที่จะประกอบด้วยกระบวนการที่จำเป็นในการแก้ไข เป็นคณะทำงานทั่วโลก และเป็นข้อดีที่จะทำให้ไทยได้ก้าวขึ้นอยู่ระดับโลก ย้ำว่า ThaiRAP เป็นของคนไทยทุกคน ที่ได้ประโยชน์กับทุกคนในด้านความปลอดภัย การตั้ง ThaiRAP ที่เป็นมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก รองมาคือการสนับสนุนด้านเทคนิค ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลการประเมินนี้ไปใช้ในการปรับปรุง ส่วนถนนที่สร้างใหม่ทุกเส้นทางตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป ต้องมีระดับดาวตั้งแต่ 3 ดาวเป็นอย่างน้อย ปลอดภัยในทุกกลุ่มของผู้ใช้ทาง รวมทั้ง 75% ของเส้นทางท่องเที่ยว จากเดิมที่วัดเพียงมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆแยกกัน ThaiRAP ก็จะมาช่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ผ่านการรู้ปัญหาของถนนก่อนนำไปแก้ไข ด้วยการประเมินทุก 100เมตร พิจารณาจาก 50 ตัวแปร เช่น ความกว้างช่องจราจร ความหนาแน่นของการจราจร จำนวนคนเดินทาง จำนวนรถ จยย. ไฟส่องสว่าง ความเร็วของรถ ฯลฯ

ปัจจุบันมีการประเมิน และแก้ไขไปแล้วเกือบ 1,000 กิโลเมตร เช่น ถนนเยาวราช สีลม สุขุมวิท รวมทั้งขยายผลไปยัง 6 เขตเสี่ยง รวมทั้งวงแหวนตะวันตก และกลุ่มที่ 2 กำลังจะขยายผลไปอีก 6 เขตความเสี่ยง รวมทั้งถนนพระราม2 เชื่อมต่อไปยังถนนเพชรเกษม แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้ทั้งประเทศต้องเลือกเส้นทางสัญจรหลักก่อน ส่วนถนนสร้างใหม่ก็ย้ำว่าต้องมีการกำหนดมาตรฐาน ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก็ตาม หากในอนาคตจะทำให้ครบทุกเส้นทางในประเทศนั้น ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาช่วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม กล่าว

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen