ข้อสรุปหลัก 6 ประการ Bangkok Statement จากการประชุมระดับโลก Safety 2018 แก้ไขความไม่ปลอดภัยที่ทำให้คนเราบาดเจ็บทั่วโลก

ข้อสรุปหลัก 6 ประการ Bangkok Statement จากการประชุมระดับโลก Safety 2018 แก้ไขความไม่ปลอดภัยที่ทำให้คนเราบาดเจ็บทั่วโลก

Bangkok Statement ข้อสรุปหลัก 6 ประการ จากการประชุมระดับโลก Safety 2018

     นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กล่าวว่า จากการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion) สิ่งที่ได้รับจากข้อสรุปทั้งหมดสามารถชี้นำได้ว่า ความไม่ปลอดภัยทั้งหลายที่ทำให้คนเราบาดเจ็บทั่วโลก สามารถแก้ไขได้โดยหลัก 6 ประการ สรุปเป็น Bangkok Statement ดังนี้

1. การผลักดันให้ผู้นำเอาจริงเอาจังในการดำเนินงาน เพื่อลดและป้องกันการบาดเจ็บจากเหตุปัจจัยต่างๆ

2. การออกกฎกติกาและกฎหมายต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น

3. ต้องชี้นำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยลงลึกและกระจายไปในทุกระดับ

4. เร่งสร้างกิจกรรมสร้างรูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

5. การประเมินผลและติดตามต้องดำเนินการอย่างทันเหตุการณ์และยั่งยืน

6. ทุกครั้งที่มีการประชุมโดยองค์การอนามัยโลกต้องไม่สนับสนุนให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน

ทีมข่าว Roadsafety Newstizen