Udon Thani Walkable City การออกแบบเมืองแห่งการเดินเพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ

Udon Thani Walkable City การออกแบบเมืองแห่งการเดินเพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 จังหวัดอุดรธานีเปิดทดลองปฏิบัติการเมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง ณ บริเวณสี่แยกสถานีรถไฟใจกลางเมืองย่านธุรกิจสําคัญ โดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี สมาคมการผังเมืองไทย Smart Growth Thailand เครือข่าย UDON2029 และกลุ่มมาดีอีสาน ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ปักหมุดทดสอบออกแบบเมืองแห่งการเดินด้วยวิธี tactical urbanism ครั้งแรกของประเทศไทยที่ ใช้เกณฑ์ LEED-ND บวกกับ Completed Street บนพื้นที่จริงใจกลางเมืองอุดรธานี โดยเริ่มต้นที่สี่แยกสถานีรถไฟ กลางย่านธุรกิจสําคัญ ยูดีทาวน์ ตลาดเริ่มอุดม ตลาดcenter point ด้วยการตีเส้นทางข้ามม้าลายและวาดระบายสีบน ผิวทางเท้าและทดสอบการใช้พื้นที่สาธารณะ public space

โดยระบบสัญญาณไฟจราจร จะถูกตั้งเป็น 3 เฟส เพื่อให้ผู้ข้ามถนนแบบทแยงมุมได้

– เฟสที่ 1 ไฟเขียวถนนประจักษ์

– เฟสที่ 2 ไฟเขียวถนนทองใหญ่ และ

– เฟสที่ 3 ไฟแดงทั้ง 4 ทิศทางเป็นเวลา 30 วินาที

     สําหรับการวางผังพัฒนาเมือง พร้อมกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ Technical term Smart Growth Thailand คือ หน่วยงานที่ทําหน้าที่นํากรอบแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ซึ่งการดำเนินการได้รับการพิสูจน์แล้ว จากการนําไปปฏิบัติในภาคมหานคร และภาคเมือง เกือบทั่วทั้งโลก สามารถนํามาเป็นแบบอย่าง ในการวางผังและออกแบบกายภาพเมือง ย่าน และ ชุมชน tactical urbanism คือ การเปลี่ยนพื้นที่ลาน ถนน ทางเท้า ลานจอดรถ หรือพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการก่อสร้าง ตกแต่ง ประดับประดา แบบราคาถูก ต้นทุนต่ํา แต่ได้ผลดีๆ มีปัจจัยหลักคือมีส่วนร่วมลงมือ ลงแรง จากพลเมือง ชาวบ้านร้านตลาดในชุมชนละแวกบ้านใกล้ๆ มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ใช้พื้นที่กัน บ้างก็ ปลูกสนาม หญ้า สร้างที่นั่งเล่น ลานกีฬา สนามเด็กเล่น ลานดนตรี ตลาดนัด แผงลอย อื่นๆ

     public space คือ พื้นที่สาธารณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการ สื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วม เกณฑ์ LEED-ND เกณฑ์ความเป็นผู้นําการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่านชุมชน เพื่อเป็น เครื่องมือสําคัญสําหรับนักผังเมือง เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการเกิดใหม่และโครงการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนเก่าให้มี สภาพเป็นเมืองแห่งการเดิน (walkable city) Completed Street หรือถนนที่สมบูรณ์ คือแบ่งถนนเป็น 4 บทบาท ให้น้ำหนักกับคนเดินมากที่สุด รองลงมาคือ ทางจักรยาน ระบบขนส่งมวลชน และรถยนต์ตามลําดับ ตัวอย่างเช่น เมืองนิวยอร์กที่กฎหมายผังเมืองระบุชัดเจนว่า ในพื้นที่ดําเนินการขนาด 5 เอเคอร์ขึ้นไป จะต้องออกแบบพื้นที่ทางเดินและอํานวยความสะดวกสําหรับจักรยาน

ภาพประกอบ : ไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต