ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 61 พบ “อุบัติเหตุทางถนนพุ่ง” แนะ 4 มาตรการ สร้างถนนไทยให้ปลอดภัย

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 61 พบ “อุบัติเหตุทางถนนพุ่ง” แนะ 4 มาตรการ สร้างถนนไทยให้ปลอดภัย

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2561 พบความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญหลายประการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนไทย หนึ่งในนั้นคือประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลงจากคดีอาญาและอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่า สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทุกภาคส่วนต้องเร่งลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกในไตรมาสสาม ปี 2561 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 13.1  ทว่าจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ร้อยละ 17.4 และมูลค่าความเสียหายลดลง ร้อยละ 28 สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้น เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็น รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 19.3 ของประเภทรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด

     ทั้งนี้ แม้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาโดยตลอด และได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์รองรับความปลอดภัยขึ้นมา โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการ ด้านบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ด้านสิ่งแวดล้อม ออกแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้านกฎหมายบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดบทลงโทษให้มีความเหมาะสม ด้านการจัดการความเร็ว การตั้งด่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ อุปกรณ์ภายในรถยนต์

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและกลไกการประเมินผลที่ครบวงจร

2. เร่งปรับพฤติกรรมผู้ขับขี่ ส่งเสริมให้มีวินัยจราจรตั้งแต่เด็กจนโตและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

3. ยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะและถนนตามมาตรฐานสากล

4. สร้างสภาพแวดล้อมรอบถนนที่ปลอดภัย อาทิ จุดกลับรถ ภูมิทัศน์โดยรอบถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุสองข้างทาง