องค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน ขับเคลื่อนรถโดยสารปลอดภัยเสนอทางนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน ขับเคลื่อนรถโดยสารปลอดภัยเสนอทางนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น จัดประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ,การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานกลไกคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดและระดับภาค , เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้รถโดยสารปลอดภัย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน จากจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ยโสธร สุรินทร์ ที่มาจากสำนักงานขนส่งจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)และองค์กรผู้บริโภค
นายศตคุณ คนไว ผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัยในภาคอีสาน กล่าวว่าในรูปแบบการดำเนินงานมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้รถโดยสารมีความปลอดภัย มี 3 ประเด็นหลักคือ 1. เรื่องรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย 2. เรื่องรถทัศนาจรปลอดภัย(สัญญาเช่า) 3. การเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน (รถโดยสารสาธารณะ) , ด้านการขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย มีการเก็บข้อมูลสถานการณ์ การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในแต่ละจังหวัด ,คืนข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์ รถรับส่งนักเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนให้รถรับส่งนักเรียนเกิดความปลอดภัย , การประสานความร่วมมือโรงเรียน 1 โรงเรียนต่อจังหวัด เพื่อหารูปแบบรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย (รร.สมเด็จ จ.อุบลฯ, รร.สามพาดพิทยาคาร จ.อุดรฯ, รร.ซำสูงพิทยาคม จ.ขอนแก่น และ รร.ยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร , ด้านรถทัศนาจรปลอดภัย มีการเก็บข้อมูลสถานการณ์ การเช่ารถทัศนาจรของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , คืนข้อมูลผลการสำรวจสถานการณ์ การเช่ารถทัศนาจรของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,นำเสนอ “ สัญญาเช่าเพื่อรถทัศนาจรปลอดภัย ” เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเช่ารถทัศนาจรให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


ด้านการรับเรื่องร้องเรียน ผลการรับเรื่องร้องเรียนทั้งเชิงรุกและเชิงรับตั้งแต่ เดือน ม.ค. 60 – ต.ค. 61 มีจำนวน 270 กรณี เช่น รถแท็กซี่ ไม่กดมิเตอร์ คิดราคาเหมาจ่าย บวกค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ, รถสองแถว รับส่งผู้โดยสารไม่ถึงปลายทาง ,รถทัวร์โดยสารประจำทาง รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งเพิ่มเบาะเสริม คิดราคาไม่ตรงตามป้าย ,รถโดยสารไม่ประจำทาง/รถทัศนาจร (เกิดอุบัติเหตุถึงรู้ปัญหาและเฝ้าระวังเชิงรุก)
นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่าที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ มีข้อเสนอต่อระดับนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ดังนี้

1. เสนอให้รัฐซื้อรถคืนจากผู้ประกอบการ หรือออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถจากรถสองชั้นเป็นรถชั้นเดียว

2. กำหนดเส้นทางเสี่ยงอันตรายสำหรับรถสองชั้น โดยพิจารณาจากสภาพถนน ทางโค้งลาดชัน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และระยะทางไกลของรถขนาดใหญ่ พร้อมกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัย

3. รถโดยสารสองชั้นที่ผ่านการทดสอบพื้นเอียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านการทดสอบชัดเจนบริเวณด้านหน้าตัวรถและบริเวณข้างรถ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

4. ต้องเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียน สถิติอุบัติเหตุ หรือการกระทำความผิด ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคเลือกผู้ประกอบการรถโดยสารเพื่อการเช่าเหมาเดินทางได้

5. กำหนดความเร็ว GPS ให้สอดคล้องกับสภาพถนน เช่น ในทางเสี่ยง ทางลาดชัน เป็นต้น

6. กำหนดใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่มีความสูงเกิน 3.80 ม. ต้องผ่านการอบรมและพัฒนาทักษะ

7. มีการศึกษาเพื่อนำมาทบทวนการออกใบอนุญาตฯเพื่อให้มีความสมดุลย์ของดีมาน์/ซัพพลาย

8. ปรับเพิ่มวงเงินประกันภัยภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต จาก 300,000 บาท เป็น 1 ล้านบาทต่อราย โดยให้แยกเงินชดเชย

     กรณีเสียชีวิต และ ทุพพลภาพ ออกจากค่ารักษาพยาบาล และเพิ่มวงเงินกรณีรักษาพยาบาลจาก 80,000 บาท เป็น 150,000 บาท ต่อรายปรับเพิ่มวงเงินประกันภัยสมัครใจเฉพาะการชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจของรถสองชั้น จาก 10 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาทต่อครั้ง และให้แยกค่ารักษาพยาบาลออกจากค่าซ่อมรถด้วย โดยจะนำข้อเสนอเหล่านี้ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนินการต่อไป

     ทางด้านนางสาวปัทมา ราตรี ผู้ประสานงานกิจกรรมเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย จ.ยโสธร กล่าวว่าในวันนี้ช่วงแรกมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ บทบาทของตนเองที่เกี่ยวข้อง ช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อพูดคุยการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดโดยมีประเด็นรวมๆ เช่น จัดตั้งภาคีเครือข่ายในการทำงานเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย เน้นความร่วมมือในระดับจังหวัด ,รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจะมีการขยายพื้นที่ในจังหวัด ,อบรมคนขับรถ นายท้ายรถ, มีเวทีสื่อเพื่อสื่อสารสาธารณะเพื่อรถโดยสารปลอดภัย ในแต่ละจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการต่อภายใต้โครงการเฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัยในระยะต่อไป

ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน