พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

พิมพ์เขียวแนวทางการจัดการความเร็วเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย (SpeedManagement Blueprint for Thailand’s Road Safety) ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อจุดประกายความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเร็ว (Speed Management) ตลอดจนเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนการจัดการความเร็วที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ติดตามได้ที่นี่ http://trso.thairoads.org/resources/5937