ศปถ.ขอนแก่น รวมพลังลดอุบัติเหตุ ปี 2562

ศปถ.ขอนแก่น รวมพลังลดอุบัติเหตุ ปี 2562

 

     โครงการรวมพลังขับเคลื่อนศปถ. จังหวัด สู่ ศปถ. อําเภอ และ ศปถ.อปท. ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ปี 2562 โดย ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดําเนินโครงการรวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.จังหวัด สู่ ศปถ.อําเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น ปี 2562 ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ศปถ.จังหวัดขอนแก่น โดยมี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลัก และ สอจร. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

     แบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการออกเป็น 4 โซนตามเขตภูมิศาสตร์ กายภาพ มีภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน คือ คณะกรรมการ ศปถ.อําเภอ/อปท. ของแต่ละอําเภอ เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกัน วางแผนการดําเนินงาน จากการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตนเอง พร้อมนี้ สอจร. ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นรายตําบลเพื่อนําไปขับเคลื่อน แกนนํา ศปถ. อําเภอ/อปท. ให้เข้มแข็ง คาดหวังให้เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน กลไกระบบ ศปถ. อําเภอ/อปท. ให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องยั่งยืน

กลวิธี ประยุกต์ใช้

1. ทักษะ 5ส.5ช. ตามแนวทาง สอจร.

2. การขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนผ่านระบบสุขภาพอําเภอ (D-BTI) และ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอําเภอ (พชอ.) ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

3. การดําเนินงาน ด่านชุมชน ผ่านกระบวนการ ประชารัฐ ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อํานวยการความปลอดภัย ทางถนน (ศปถ.) และ

4. เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่ ศวปถ. พัฒนาขึ้นมาให้เป็นแนวทางจัดการแก้ไข ปัญหาความเสี่ยง
โดยการประชุมได้ปรับให้เป็นใบงาน 4 ข้อคําถาม: 1. วิเคราะห์สถานการณ์ 2. การดําเนินที่ผ่านมา 3. แผนการดําเนินงาน ปัจจุบัน และ ต่อเนื่อง ตลอดปี  4. กลไกการ ขับเคลื่อน ศปถ.อําเภอ/อปท.

 

     เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทุกอําเภอได้ร่วมกันระดมพลังสมอง ภายหลังรับ นโยบายจาก รอง ผวจ.ขอนแก่น และฟังการบรรยายจากหัวหน้า สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น การประชุมครั้งแรกจัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลโคกสัมพันธ์ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มี อ.ชุมแพ ภูผาม่าน สีชมพู หนองเรือ ภูเวียง เวียงเก่า และหนองนาคํา เป็นกลุ่มเป้าหมาย

การประชุมครั้งที่ 1.

การประชุมครั้งที่ 2.

การประชุมครั้งที่ 3.

การประชุมครั้งที่ 4.