รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยภาคอีสาน

รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยภาคอีสาน

     สมาคมผู้บริผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานดำเนินงานโครงการรถโดยสารปลอดภัย โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน โครงการฯ ได้มีบทบาทร่วมสร้างระบบรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง คนขับรถ นักเรียน และ ขนส่ง เพื่อสะท้อนข้อจำกัด และสาเหตุของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันสร้างโรงเรียนต้นแบบรถนักเรียนปลอดภัย จำนวน 5 โรงเรียน ให้เกิด “รถรับส่งนักเรียนต้องมีผู้ดูแลความปลอดภัยท้ายรถ”

ที่มา : โครงการรถโดยสารปลอดภัย