สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย

สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย

     จากสถิติข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีที่ผ่านมา (2559-2561) พบว่า มีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่ม 23,954 คน เฉลี่ยปีล่ะ 7,985 คน และมีมูลค่าความเสียหายจากการดื่ม 4,762 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1,587 ล้านบาท (ข้อมูลจาก : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) เพื่อความปลอดภัยสำหรับสงกรานต์นี้ “ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย” กันทุกคนนะครับ ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ขอเสนอแนะแนวทางการขับขี่ปลอดภัยมายังเครือข่ายทุกท่าน ขอความกรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อด้วยครับ สามารถดาวน์โหลดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.accident.or.th/index.php/2017-09-02-12-34-47/category/49-2018-08-17-06-51-27

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)