จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต ร่วมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ HELMET 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต ร่วมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ HELMET 100 เปอร์เซ็นต์

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการรณรงค์โครงการ รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต ร่วมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ HELMET 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก สุคิด เพ็ชรโยธา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครกู้ภัยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการทบทวนด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียนจะเห็นได้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชากรโลก โดยได้มีการผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปีพุทธศักราช 2563 และยังได้ตกลงร่วมกันให้ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการประกาศให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อนำประเทศของตนเข้าสู่ทศวรรษแห่งการสร้างความปลอดภัยทางถนน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยให้ศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน จัดทำแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช 2554 – 2563 ตามมาตรการ 1 ร 2 ส 3 ข 4 ม ซึ่งได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยปัจจัยหรือสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บมาจากรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีผลเป็นรูปประธรรมชัดเจนสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน ตามนโยบายของรัฐบาล ปลูกฝังวินัยจราจร อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความปลอดภัย เพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็น และเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการประชาสัมพันธ์ตักเตือนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ส่วนระยะที่ 2 เป็นการบังคับใช้กฎหมายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

โชติกา ทวนชัยภูมิ/ร้อยเอ็ด/รายงาน