พ.ร.บ.จราจรทางบก 2562 มาตรการ-บังคับใช้กฎหมาย ที่ต้องรู้!

พ.ร.บ.จราจรทางบก 2562 มาตรการ-บังคับใช้กฎหมาย ที่ต้องรู้!

การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งสำหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบก ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย ในการจราจรทางบก

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญว่าด้วยใบอนุญาตขับขี่ (ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย) ใบสั่ง การชำระค่าปรับ การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ การสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0067.PDF