การใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้อง

การใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้อง

https://www.facebook.com/watch/?v=299990390889491

เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟอย่างถูกต้อง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ที่มา : บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด