ถอดบทเรียน การใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ถอดบทเรียน การใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

   นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้บุคลากร ในสังกัดกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สสจ.ขอนแก่น ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ (รุ่นที่ 4)  ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

มีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มเป้าหมาย สำหรับจังหวัดขอนแก่นผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ) โรงพยาบาลขอนแก่น (ศูนย์อุบัติเหตุฯ, กลุ่มการพยาบาล, กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงานจราจร) และสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอนแก่น

ผลการประชุม พบปัญหาการดำเนินงาน เกี่ยวกับ เรื่องการสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการ สู่ผู้ปฏิบัติระดับพื้นที่ กระบวนการจัดการการเก็บตัวอย่างเลือด ขั้นตอนรายละเอียดการนำส่งตัวอย่าง มาตรฐานแหล่งตรวจตัวอย่าง ทราบผลการตรวจล่าช้า การบันทึกผลการตรวจลงโปรแกรมที่กำหนด และกระบวนการขั้นตอนการนำผลการตรวจไปใช้ประโยชน์ในการกำกับ/บังคับใช้กฎหมาย

มีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขจากการสัมมนา ที่สำคัญ คือ การจัดทำแนวทางปฏิบัติและการใช้ประโยชน์จากผลการตรวจให้ชัด พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ ประจำ และต่อเนื่อง พร้อมพัฒนารูปแบบการประสาน รับแจ้ง ปัญหาอุปสรรค รวบรวมจำนวนตัวอย่าง และผลการตรวจให้ใช้ประโยชน์ได้ทันการณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก สสจ.ขอนแก่น