อีกหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

อีกหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

อีกหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

โดย   นพ. วิวัฒน์   ศีตมโนชญ์  ผู้จัดการแผนงานสร้างความปลอดภัยทางถนนระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก


ครั้งนี้ขอพูดถึงอีกหน่วยงานหนึ่งของต่างประเทศที่เข้ามาช่วยแนะนำฝ่ายนิติบัญญัติของไทยว่า การสร้างระบบความปลอดภัยทางถนนไม่มีฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เพราะมันคือ ” ความเป็นความตายของคนไทย” และ” ความเป็นห่วงชาวต่างชาติ”ที่มาเยือนประเทศเรา ผมกำลังพูดถึง PACTS หรือ The Parliamentary Council for Transport Safety แห่งประเทศอังกฤษ ครับ
ปลายปีที่แล้วระหว่างที่ฝ่ายการเมืองของไทยกำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดการเลือกตั้ง คุณแบรี่ เชียร์แมน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษและประธานคณะกรรมการบริหารสภาที่ปรึกษารัฐสภาเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง เดินทางมาประเทศไทยตามคำเชิญของสมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย เพื่อบรรยายการทำงานด้านนี้ของฝ่ายนิติบัญญัติอังกฤษ และมีโอกาสพบปะกับผู้นำรัฐสภาไทย คือ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 ในขณะนั้น

       PACTS เป็นองค์กรนิติบุคคลการกุศลที่มีคนจากสหสาขาวิชาชีพมาร่วมทำงานกับรัฐสภา อังกฤษเพื่อความปลอดภัยด้านการขนส่ง เป้าประสงค์เดียวที่ตั้งไว้คือ เพื่อปกป้องชีวิตของมนุษย์ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยของการขนส่งเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มี 5 อย่างคือ ผลักดันและเสนอนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งโดยมีการวิจัยเป็นพื้นฐาน ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการทำงานบูรณาการระหว่างภาคนโยบายต่างๆ วางตำแหน่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ได้รับการยอมรับจากรัฐสภา หน่วยปฏิบัติและสื่อมวลชน ให้ข้อแนะนำสนับสนุนภาคีต่างๆที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางขนส่งโดยสร้างความตระหนักให้กับสมาชิกรัฐสภา สุดท้ายคือเป็นภาคีที่ร่วมผลักดันเป้าหมายตามองค์การสหประชาชาติขีดไว้เรื่อง ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 2554-2563 ด้วยการวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นส่วนสนับสนุน

       การทำงานของ PACTS ไม่ได้ต่างไปจากความพยายามของหลายภาคีในประเทศไทยที่ทำทั้งงานวิชาการอย่าง ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือภาคีจากภาคประชาสังคมที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำงานร่วมกันอยู่กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

       ทางอังกฤษเน้นการส่งเสริมนโยบายที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรที่ทำแล้วได้ผลในการลดอุบัติเหตุต้องเป็นนโยบายการสร้างความปลอดภัยไม่ใช่การทำตามสัญชาตญาณ ฐานภาคีที่ทำงานร่วมกันต้องกว้างคลอบคลุมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม นักการเมือง แพทย์ วิศวกร สถาบันวิชาการ คนใช้รถใช้ถนน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หน่วยงานคมนาคม ตำรวจ ทำให้มีองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นสมาชิกทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่า 100 องค์กร หน่วยงานนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2013 เพราะเขามองแล้วเห็นว่า แม้อังกฤษจะลดการเสียชีวิตลงอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่หลังจากปี 2011 อัตราการเสียชีวิตลดลงน้อยและบางปีไม่เปลี่ยนแปลง มีประมาณการความสูญเสียไว้ก่อนหน้าว่าจากปี 2011- 2030 จะมีการเกิดอุบัติเหตุ 3. 5 ล้านครั้ง มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 160, 000 ล้านปอนด์ โดยจะมีการเสียชีวิตเฉลี่ยสัปดาห์ละ 35 คน (ไทยวันละ 35- 60 คน) ส่วนใหญ่อายุ 16-20 ปี (เหมือนไทย)

       สิ่งที่ PACTทำให้เห็นว่า ” ฝ่ายนิติบัญญัติทำได้” คือ PACTS เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองให้พันธะสัญญาในการดำเนินงาน โดยออกเป็นเอกสาร “SEIZING THE OPPORTUNITY” ขอเรียกว่า “เอกสารครองโอกาสความปลอดภัยทางถนน” แล้วกันครับ ซึ่งมีสาระสำคัญและสร้างสรรค์ให้ทุกพรรคการเมืองดำเนินการเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น การมุ่งเน้นความปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนกลุ่มเปราะบาง อย่างคนเดินเท้า คนขี่จักรยาน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมความเร็วและการดื่มแล้วขับโดยการใช้เทคโนโลยีคู่กับการเพิ่มกำลังตำรวจ ให้รัฐบาลอังกฤษเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์ตามแบบกลุ่มสหภาพยุโรป ปรับปรุงพัฒนาการทำงานระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความร่วมมือในการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และตั้งหน่วยสอบสวนอุบัติเหตุแห่งชาติปรับปรุงยกเครื่องการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด

        คุณแบรี่ เชียร์แมน บอกว่า ไทยเองมีลักษณะรูปแบบหลายอย่าง ไม่ต่างจากประเทศอังกฤษ เขาให้กำลังใจเราครับ และมองในแง่ดีว่า ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะมองเห็นคุณค่าความสำคัญของชีวิตคนไทยมากขึ้น ส่วนทางฝั่งเราเองก็บอกว่า เรากำลังทำตามแบบอังกฤษอยู่และเป็นไปได้ว่าจะเกิดการผลักดันให้เป็น PACRS หรือ Parliament Advisory Council for Road Safety of Thailand ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ครับ

        ส่วนจะช้าหรือเร็วต้องตามดูกันต่อไปครับ