อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2561

อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2561

มูลนิธิไทยโรดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดผลการสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี 2561 โดยสำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์กว่า 1.5 ล้านคน ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย พบว่า ภาพรวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 45% แบ่งเป็นผู้ขับขี่ 52% และผู้โดยสารเพียง 22% จังหวัดที่สวมหมวกนิรภัยสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร (85%) และจังหวัดที่สวมหมวกนิรภัยน้อยสุดคือ บึงกาฬ (12%)

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014