ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Road Safety Awards)

ประมวลภาพผู้ได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Road Safety Awards)

ภาพผู้ได้รับรางวัลนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Road Safety Awards) งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (Play Your Part and Share the Road) ขออภัยหากภาพอาจไม่ครบถ้วน ที่มา : บุญมา ลิบลับ เครือข่ายชาวข่าวเพื่อความปลอดภัยทางถนน

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0221

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0179

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0177

พลตำรวจโทพงษ์วุฒิ พงษ์ศรี

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0176

นายสิโรตม์ แดงภูมิ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0175

นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสํานักงาน

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0173

พันตํารวจเอกนิพล บุญเกิด รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

รักษาราชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเขื่องใน

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0172

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0171

นายมนัส ชูราศรี ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0170

ว่าที่ร้อยตรีจรรยา พาบุ ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0168

นายพลภัทร โสมี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0166

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0164

นายสุนทร บรรจุสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านคลองขุด ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0163

นายวินิต นิรันต์พานิช รองประธานชุมชน

ชุมชนรักษ์คลองบางพระเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0159

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการจราจรสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0157

นายแพทย์สมชาย ภูนวกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0156

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0155

บริษัท ธวัช เทคโนโลยีซิสเต็มส์ จำกัด

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0154

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0152

บริษัท สยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0148

นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0147

นายวัฒนา พุฒิชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0145

นายศุภชัย ลีเขาสูง

นายอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0144

นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์

นายอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0143

พลตํารวจตรี สมชาย นุ่มโต

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0142

พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0141

ด.ต.บุญเลิศ กองโคกสูง ผบ.หมู่ (ป)

สถานีตํารวจภูธรโนนไทย อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0140

นางเพ็ญจันทร์ แซ่หลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0139

น.ส.สิริรักษ์ ชมชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

 

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0138

นายธนัทเดช มูลพันธุ์ รองผู้อํานวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

สํานักทางหลวงที่ 12

67611160_2665005040392870_2283809869934886912_n

นายจํารัส ชัยมณี ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการ

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

IMG_5292-5

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0137

ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0136

ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จังหวัดชลบุรี

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0135

นายชาญชัย แฮวดู ตําแหน่ง ครู

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สภาพปัญหาขององค์กร เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2559-2562

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0134

นายวีระชน เกลียวกลม หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0133

นางอรชร อัฐทวีลาภ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0130

นางสาวเพ็ญประภา เชาวนะ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0129

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขํา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0150

สถานบันอิศรา

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0126

นางสาวเสาวลักษ์ คงภัคพูน บรรณาธิการข่าวภาคอีสาน PPTV

สถานีโทรทัศน์ PPTV

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0121

นางสาวสุกานดา สินขจิต ผู้ช่วยบรรณาธิการรายการข่าว “วันใหม่”

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

070862พิธีเปิดสัมมนา_๑๙๐๘๐๙_0067