ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย จากงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย จากงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

ประมวลร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย จากงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” (Play Your Part and Share the Road)

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation