พัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องรอบด้าน

พัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องรอบด้าน

     จากผลงานการวิจัยการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในเชิงลึกพบว่า “ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไทยขาดทักษะการคาดการณ์ความเสี่ยง (Perception Failure) และการตัดสินใจที่ผิดพลาด (Decision Failure)” ประกอบกับ “ขาดทักษะการควบคุมรถ (Reaction Failure)”

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพบว่า 50% ไม่มีการหลีกเลี่ยงการชน หรือเวลาหลีกเลี่ยงการชนไม่เพียงพอ

     รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ระบุว่า การแก้ปัญหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังขาดการเรียนรู้ทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น และ ผู้ขับขี่ยังขาดการเรียนรู้ด้านการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ จะเห็นได้จากการที่ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่ทราบหรือไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดกับตัวเอง และไม่สามารถตัดสินใจได้ทันที เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โบว์+ภาพใส่ชื่อ

     ทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ได้ข้อ​สรุปและเสนอแนะว่า มาตรการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การพัฒนาทักษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รอบด้าน โดยจะมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ การคาดการณ์อุบัติเหตุ การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการควบคุมรถอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะก่อนสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น “คน”มีส่วนสำคัญที่สุด รศ.ดร.กัณวีร์ กล่าว

ทีมงาน : roadsafetynewstizen

banner หัวท้าย