ปาฐกถาพิเศษ จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างไร

ปาฐกถาพิเศษ จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างไร

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Disruptive road safety province” จะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างไร
ในโครงการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่าย-เวทีหนุนเสริมแกนนํา สอจร. ร่วมสร้างจังหวัดถนนปลอดภัย ภาคเหนือตอนบน
โดย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ปาฐก1

เมืองนอกแม้แต่คนเสียชีวิตคนเดียวก็ไม่ยอมแล้ว 

โลกแห่งความเป็นจริง เมืองไทย

แก้ปัญหาอุบัติเหตุที่ตัวเลข ถ้าใช้ตรรกะแบบเต็ม ๆ จะแก้ปัญหาไม่ได้
ผู้ว่า พ่อเมือง ต้องเป็นผู้นํา ลงมาจัดการเอง ไม่ใช่ทางานตาม แบบแผนสําเร็จรูป
ผู้นําต้อง ตระหนัก เข้าใจ มีความรู้ในการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้นําจะต้องคิดหามาตรการการแก้ปัญหาเชิงรุก เผชิญปัญหาด้วยการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
กลางน้ำ ปลายน้ำ จะต้องบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด อุปสรรค คือ เจ้านหน้าที่ก็มาจากคนในชุมชน ท่าให้มีข้อจํากัดในการ บังคับใช้กฎหมายปัญหาเกิดจากกระบวนการยุติธรรมล่าช้ามาก ระบบเอื้ออาทร ทําให้แก้ปัญหาไม่ได้
ต้องทําให้ประชาชนรู้ว่ารัฐเอาจริง ต้องทํามาตรการประกอบ เช่น แสงไฟส่องสว่าง ทําถนนให้มี คุณภาพที่ดีพอ

ปาฐก3

การลงทุนเพื่อสร้างถนน ที่เหมาะสม ไม่ใช่การขยายถนนใหม่ แต่ ต้องลงทุนทําถนนให้ปลอดภัย เช่น ติดไฟ ติดสัญญาณจราจรเพิ่ม

ต้นน้ำ แก้ยากมากเพราะเป็นการแก้สํานึกด้านความปลอดภัย แต่ถ้าแก้ได้ จะ disrupt

ต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ต้องมีแท็กติกที่แตกต่างระหว่างเด็ก เยาวชน กับคนแก่
ปัญหาคือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา ไม่ได้รับความร่วมมือจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง จากบริษัทประกัน

คนที่ส่งเสริมให้เด็กขาดวินัย ส่งเสริมให้เด็กเกิดอุบัติเหตุ คือ พ่อ แม่ โรงเรียนไม่น่าจะให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ ไปโรงเรียน พ่อแม่ไม่น่าจะให้เด็กไม่มีใบขับขี่ ขี่มอเตอร์ไซค์ ปัญหาเกิดจากทัศนคติของผู้ใหญ่ ต้องรณรงค์ให้เห็นว่าการให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ คือส่งเสริมให้เด็กไปตาย ต้องรณรงค์กับผู้ปกครอง ต้องเข้าไปเคาะถึงประตูบ้าน ทําถี่ๆๆๆ สร้างวินัยให้กับผู้ใหญ่ ต้อง drama กับเด็ก ต้องสร้างตั้งแต่ ป.4- ป.5 สร้าง idol ให้ idol ไปถ่ายทอดต่อ

การรณรงค์วันนี้เหมือนหมักไม่เข้าเนื้อ เพราะรณรงค์ผ่านสื่อที่มาตรฐาน การรณรงค์ของเรายังไปไม่ถึงเด็กและเยาวชน

Disrupt คือต้องเปลี่ยนไปรณรงค์ผ่าน app, ผ่าน Social ปลูกฝังจิตสํานึก ทั้งครอบครัว การบําบัดต้องเอาผู้ปกครองมาฟังด้วย เด็กทําผิด ผู้ปกครองต้องถูกทําโทษด้วย

ปาฐก2

ตัวอย่างการรณรงค์ที่ประสบความสําเร็จ คือข้าราชการ เมาแล้วขับแล้วถูกจับต้องโดนคดีอาญา ทุกภาคส่วนต้องทํางานมากกว่านี้

 

หมายเหตุ มี message หลายประเด็นที่ สอจร เราน่าจะลองเอาไป ประยุกต์ใช้

ถอดความโดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย