เปิดสถิติอุบัติเหตุวันลอยกระทง

เปิดสถิติอุบัติเหตุวันลอยกระทง

เปิดสถิติลอยกระทง

ลอยกระทง

สถานการณ์

 • วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านานและมีความสำคัญสำหรับคนไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่จะนัดรวมกลุ่มกัน เพื่อเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดงานลอยกระทงทั่วทุกภาคในประเทศไทย

 • จากสถิติในช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2561 ) มีผู้เสียชีวิต 627 ราย เฉลี่ยปีละ 209 ราย หรือวันละ 70 ราย (เทศกาลลอยกระทงนับ 3 วัน คือ ก่อนลอยกระทง ลอยกระทง และหลังลอยกระทง)

 • ในปี พ.ศ.2561 วันลอยกระทง วันเดียวมีผู้เสียชีวิต 55 ราย แต่ถ้าพิจารณาช่วง 3 วัน (เทศกาลลอยกระทงนับ 3 วัน คือ ก่อนลอยกระทง ลอยกระทง และหลังลอยกระทง) มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันลอยกระทง 192 ราย เฉลี่ยวันละ 64 ราย ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิตตลอดทั้งปี ที่มีค่าเฉลี่ยผู้เสียชีวิต 55 ราย

 • ช่วงอายุที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในช่วง คือ 15-29 ปี มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 40 เป็นเพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงถึง 4.8 เท่า ประเภทรถที่เกิดเหตุและเสียชีวิตสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 92.9)

 • จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งคาดว่าจะออกไปเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีการสัญจรมากกว่าปกติและเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยไม่ดี จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ

 • ข้อแนะนำในการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง

 1. ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเรื่องการขับขี่ยานพาหนะให้ปลอดภัย และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 2. หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาล

 3. สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ

 4. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราขณะขับขี่ และไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

 5. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 6. ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

– ไม่ดื่ม/จำหน่ายสุราในพื้นที่สาธารณะ ที่อยู่ในความดูแลของราชการ

– ไม่จำหน่ายให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข