วิกฤตการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน นับวันยิ่งรุนแรง

วิกฤตการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน นับวันยิ่งรุนแรง

การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างยิ่ง เมื่อคนไทยต้องเสียชีวิตมากถึง 60 คนต่อวัน นับเป็นภัยความมั่นคงที่ร้ายแรงระดับประเทศชาติ เป้าหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563

 

วิกฤต2

     สรุปบทบาทของสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จากการสัมนา “เร่งสร้างความปลอดภัยทางถนนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

สภา3

ประเด็นสำคัญ (Some Key Message) จากการสัมมนา มีดังนี้

1. การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างยิ่ง เป็นภัยความมั่นคงที่ร้ายแรงของประเทศชาติ เป็นประเด็นที่ผู้รับผิดชอบในประเทศไทยจะยอมรับไม่ได้ที่คนไทยมากถึง 60 คนต้องเสียชีวิตไปในทุกๆวัน

2. WHO องค์การอนามัยโลก ได้จัดตั้ง เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค Global & Regional Network for Road Safety legislator เพื่อผลักดันให้มีการเคลื่อนไหวด้านนโยบายและกฎหมายด้านความ ปลอดภัยทางถนน Manifesto: Priority for RS policy and legislation 2020 & beyond กําหนดบทบาทของสมาชิกสภาและวุฒิสภา 10 ข้อ
ประเทศอังกฤษ มีอัตราการเสียชีวิต 3 ต่อแสน น้อยกว่าเมืองไทย 10 เท่า กว่าจะได้อย่างนี้ เขามีความมีส่วนร่วมในทุกระดับ แล้วเขาก็ยังไม่ยอมหยุด

3. ระดับ ASEAN & SEAR (South -East Asia Region) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ได้รับเลือกเป็นประธาน

4. ระดับสภา มีกรรมาธิการคมนาคม มีอดีตรัฐมนตรีร่วมคณะถึง 5 คน มีบทบาทอย่างสูงในการผลักดันกฎหมาย ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อ ความปลอดภัยทางถนน
ตั้งเป้า ในการจัดทําข้อเสนอเรื่องการบริหารจัดการ ,รถปลอดภัย, ถนนปลอดภัย, พฤติกรรมปลอดภัย การดูแลหลังเกิดเหตุ จะเน้นเรื่องการกํากับติดตาม, การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างระบบข้อมูลรวบรวมเสนอสภา และเสนอรัฐบาลต่อไป

5. ระดับวุฒิสภา มีคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้แต่งตั้ง อนุกรรมการขึ้นจัดทําข้อเสนอต่อคณะกรรมการ

6. ข้อเสนอจากการอภิปรายทั่วไป และ The way forward

สภา1

ด้านหลักการ

รัฐสภาจะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ และหา วิธีการในการจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง
จะต้องเรียนรู้และประยุกต์ หลักการดําเนิน งานของ PACTS-อังกฤษ และ parliamentary friends of road safety – ออสเตรเลีย มาประยุกต์เป็นแนวทาง การทํางานของประเทศไทย
จะต้องผลักดันให้มีหน่วยงานกลาง ระดับชาติ ที่เป็นมันสมองในการกําหนดหลักการ ทิศทาง วิธีการ และการกํากับติดตาม
ต้องยกระดับปัญหา RTI เป็นวาระแห่งชาติ
สส. และ สว. มีหน้าที่ เสนอ และ เร่งรัดติดตามงานของรัฐตามยุทธศาสตร์
ต้องสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการให้ คำแนะนํา

– เป็นผู้นําความคิด
– มีกฎหมายหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข
– ต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัด
– ต้องมีแผนหลัก ที่เป็น Road Safe System ครอบคลุมทุกระยะของการเกิดเหตุ (ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ, หลังเกิดเหตุ) ครอบคลุมทุก ปัจจัย (คน, รถ, ถนน)

เครือข่ายองค์กรทั้งด้านวิชาการ ข้อมูล และงบประมาณ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความพร้อม อย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ภายใต้การนําอย่างเข้มแข็ง ของ รัฐสภา… เวที ระดมความคิด พิจารณาข้อเสนอ ประสานความร่วมมือ ติดตามผลการดําเนินการจะถูกจัดขึ้นอย่างเข้มแข็งใกล้ชิด นับแต่นี้ไป
ต้องให้ความสําคัญสําหรับการเดินทาง ประเภทอื่นๆด้วย
ปัจจัยสําคัญหนึ่งของความสําเร็จ คือ ความร่วมมือจากภาคประชาชน

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

จะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างตํารวจให้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานและการบังคับใช้ กม
จะต้องมีการปฏิรูปวิธีการพิจารณาคดีจราจรที่มีประสิทธิภาพ
ต้องพิจารณาการบังคับใช้กฎหมาย ที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง รัดกุม

ด้านถนน

นอกจากจะผลักดันให้มีการพัฒนาถนนทุกสายให้เป็นถนนระดับ 3 ดาว เป็นอย่างน้อยแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่ดูแล รถ ถนน ต้องมีส่วนรับผิดชอบ ถ้าเหตุที่เกิดมีสาเหตุที่เกิดจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ด้านรถ

ควรจะผลักดันกฎหมาย ที่นั่งนิรภัยในเด็ก
ความปลอดภัยในรถมอเตอร์ไซค์

ด้านสังคม

สถาบันครอบครัว ควรจะต้องเข้ามามีส่วน ร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ปัจจัยของอุบัติเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจาก ทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ชนชั้น เพศ ทาง เลือก ที่แตกต่าง
จึงจะต้องหาวิธีในการสื่อสารกับประชาชน ให้มาก ให้ประชาชนและสังคม เข้าใจ, เรียกร้อง และเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น
และต้องหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ เดินทางให้กับประชาชน

ด้านวิชาการ

จะต้องสร้างองค์ความรู้เชิงลึก และ แสวงหาแนวทางในการสร้างและผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถแสดงบทบาทในการตัดสินใจดําเนินการ เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างถูกต้อง

สภา4

แผนการดําเนินงานสําคัญ

เสนอให้มีการแถลงข่าวทุก 3 เดือน..มูลนิธิประชาปลอดภัย
เสนอ แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐสภา เข้ากรรมาธิการ ฯ
เสนอ เข้าพบประธานรัฐสภา เพื่อแต่งตั้ง กรรมการร่วม 2 สภา
กรรมการ มาจาก กรรมาธิการ 2 สภา โดยทําหน้าที่ควบคุมกํากับ ติดตาม งบประมาณ กฎหมาย และการดําเนินรัฐบาล
เป็นก้าวสําคัญอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ในการจัดการกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ