เข้มระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.62 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน และ สสส. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด สร้างความปลอดภัยตลอดทั้งปี

79885983_1333236443532237_476840648025047040_o

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด-สอจร. ได้สรุปสาระสำคัญโครงการดังนี้คือ

1. ใช้กลไก ศปถ.จังหวัด และ อําเภอ ขับเคลื่อนนโยบาย และแผนงานตานความปลอดภัยทางถนน
2. ศปถ.จังหวัด และ ศปถ.อําเภอ ต้องบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และ อปท.
3. ทุกภาคส่วน ต้องร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้ประสบผลอย่างยั่งยืน

79239671_1333236396865575_3306971302903939072_o

เป้าหมายให้สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือ 21 ต่อแสนประชากร ภายในปี 2564
เวทีในครั้งนี้เป็นวัน Kick off โครงการ โดยมีผู้บริหารจากทุก ภาคส่วน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 2,700 คน

78836591_1333235370199011_5832186299406090240_o_egx9
Key message พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
– อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญของชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง
– เราต้องทําให้ปฏิญญามอสโก (2009) เป็นปฏิญญาของคนไทยด้วย ต้องนําปฏิญญามาปฏิบัติ
– สาเหตุของปัญหาทุกเรื่องล้วนเกิดจากคน
– เราต้องลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด โดยเร็วที่สุด คน ต้องมีวินัย ต้องทําให้ปลอดภัยตลอดทั้งปี โดยต้องเน้นการบริหารจัดการ ในทุกพื้นที่ ทุกท้องถิ่น
– ทุกจังหวัด ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุดให้เกิดความปลอดภัย

สอจร2

Key message ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
– ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรที่นับว่าดีที่สุดใน ASEAN กฎหมายที่ยังขาดไปของเราคือ เรื่องการจํากัดความเร็วเขตเมือง และที่นั่งนิรภัยในเด็ก แต่จุดอ่อนของเราคือคนไทยไม่มีวินัย ละเลยความระมัดระวัง
– วินัยคือการปฏิบัติตามกติกาทั้งต่อหน้าและลับหลัง
– อย่าคิดว่าเรารักษาระเบียบแล้วเราจะปลอดภัย มีเหตุการณ์มากมายที่เหตุเกิดจากคนอื่น
– การทํางานในเรื่องนี้ เหมือนเป็นการช่วยเหลือคนทั้งประเทศ รวมถึงช่วยตัวเราเองด้วย
– ต้องทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องมีเป้าหมาย ต้องหาวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องไม่ท้อ ไม่หนีปัญหา
– ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต้องเข้าไปดูแล เข้าไปให้คําแนะนำ
– ทุกหน่วยงานต้องเอาจริงในภาคปฏิบัติ
– ถ้าทําให้คนไทยมีวินัยได้ จะแก้ปัญหาเรื่องอื่นได้ด้วย จะทําให้คนไร้ที่พึ่งมีความสุข

79845260_1333236953532186_8402882010275643392_o

Key message นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. กระทรวงมหาดไทย
– เจ้าภาพหลักในท้องที่คือ อปท.
– ท้องถิ่นต้องปรับแผนให้มีภารกิจในเรื่องการแก้ปัญหา อุบัติเหตุทางถนน จัดการจุดเสี่ยง สร้างการรับรู้ให้ชุมชน ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านโรงเรียน ด่านโรงงาน ไม่ให้ลูกหลาน เจ้าหน้าที่ กินเหล้าออกจากบ้าน
– ต้องบูรณาการท้องถิ่น + ท้องที่ ต้องใช้ขาทั้งสองข้างเท่ากัน ท้องถิ่น และท้องที่เป็นความหวังใหม่ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
– ต้องไม่ทํางานเชิงรับ แต่ต้องรุกตั้งแต่การออกแบบการสร้างถนนที่ปลอดภัย
– จะต้องมีการประชุมทั้ง ระดับ ศปถ.จังหวัด ศปถ.อําเภอ ศปถ.ท้องถิ่น ทุกเดือน
– ต้องส่งรายงาน รวบรวมสงส่วนกลางทุกเดือน
– รมช.มหาดไทย จะออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทุกจังหวัด
– ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นทุกข์ของแผ่นดิน เราต้องช่วยกันทํางานเป็นการทําบุญต่ออายุให้คนไทย

เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์กระบวนการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย