เปิดสาระสําคัญของปฏิญญาสตอกโฮล์ม ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ครั้งที่ 3

เปิดสาระสําคัญของปฏิญญาสตอกโฮล์ม ด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ครั้งที่ 3

เปิดสาระสําคัญของปฏิญญาสตอกโฮล์ม หลังผู้บริหารระดับสูงของทุกประเทศที่ร่วมประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety)ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ต่างตอกย้ำคํามั่นสัญญาที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก Global Goals ในปี 2030

S__17793088
นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย (ขวา)

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อํานวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ เปิดเผยถึงสาระสําคัญของปฏิญญาสตอกโฮล์ม Stockholm Declaration โดยระบุว่า รัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของทุกประเทศที่มาประชุม 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety: Achieving Global Goals 2030 Stockholm ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

ขอตอกย้ำคํามั่นสัญญาที่จะผลักดันให้บรรลุ Global Goals ในปี 2030 โดยมีมติและความรับผิดชอบร่วมกันดังนี้

1. ขอยืนยันในคํามั่นสัญญาที่จะนํา 2030 agenda ผสมผสานกับนโยบายของ UN เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development goal (SDG) ไปดําเนินการอย่างเต็มกําลัง
2. ขอยกเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, การพัฒนา, การศึกษา, การสร้างเมืองที่ยั่งยืน, สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของสังคม
3. ขอเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบ SDG ข้อ 3.6 เพื่อลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนให้ลงใต้ ครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 นับจากปี 2020
4. ขอเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ยกระดับความมุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่ไม่สมควรที่เกิดกับ เยาวชน และคนหนุ่มคนสาวจากอุบัติเหตุทางถนน
5. ขอให้ยืนยันในความมุ่งมั่นทางการเมืองและความรับผิดชอบในระดับสูงสุด ที่จะสร้างยุทธศาสตร์และ แผนการดําเนินการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับจังหวัด โดยระดมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ และ ทุกภาคส่วนในทุกระดับ
6. ขอส่งเสริมให้ประเทศที่ยังไม่ได้เป็นคู่สัญญาด้านความปลอดภัยทางถนนกับองค์การสหประชาชาติ พิจารณาเข้าเป็นสมาชิก และดําเนินการตามกรอบแผนงาน safe system
7. ขอให้ผนวกเรื่องความปลอดภัยทางถนน และการจัดการอย่างเป็นระบบเข้าในการวางแผนการจัดการผังเมือง การออกแบบถนน การออกแบบ การขนส่ง, การขนส่งสาธารณะ การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบางทางถนน
8. ขอเร่งรัดให้เร่งพัฒนาระบบการเดินทางที่ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะ โดยส่งเสริมการเดิน การจักรยาน และการขนส่งมวลชน
9. ขอส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการพัฒนาทุกระยะของการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่การป้องกัน จนถึงการดูแลหลังเกิดเหตุ
10. ขอให้สร้างความมั่นใจว่าผู้บาดเจ็บจะสามารถเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการดูแลหลังเกิดเหตุที่มีคุณภาพ และทันการณ์
11. ขอให้มุ่งเน้นการจัดการกับความเร็ว การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการจํากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชน
12. ขอให้สร้างความมั่นใจว่า ภายในปี 2030 รถทุกคันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
13. ขอให้สร้างความมั่นใจว่า ได้มีการผนวกมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการการสร้างและบำรุงรักษาถนน
14. ขอเรียกร้องให้ทุกภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมทุกขนาดเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
15. ขอเรียกร้องให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับจัดหายานพาหนะและการบริการการขนส่งที่ปลอดภัยและยั่งยืน
16. ขอให้สนับสนุนการสงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน และสนับสนุนแผนงานโครงการการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนขยายผลการดําเนินงาน
17. ขอให้ให้ความสําคัญในการกํากับติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานโดยยึดกรอบ 12 global targets and indicators เป็นแนวทางการดําเนินงาน
18. ขอเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกรวบรวมยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรมที่ประสบความ สําเร็จในประเทศสมาชิก และจัดทําเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่ภายในปี 2024

– เราขอให้ องค์การสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพ จัด 1# high leval conference on road safety เพื่อให้ผู้บริหารของประเทศสมาชิกเป็นผู้นําในการดําเนินการตาม ประกาศใน Declaration นี้จนสามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2030

– เราขอให้ องค์การสหประชาชาติรับรอง สาระในปฏิญญา declaration นี้

อนุทิน

ซึ่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 มีการประชุมทวิภาคี ระหว่างรัฐบาลไทยนําโดย นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยการการกระทรวงมหาดไทย นายอภิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยการการกระทรวงคมนาคม, พล.ต.ท ตํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ กับรัฐบาลสวีเดน นำโดย Mr. Tomas Eneroth, Minister of Infrestructure โดยมีรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีระกูล ได้ประกาศรับรอง Stockholm Declaration ที่จะสนับสนุนการดําเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยอย่างเต็มที่

image1170x530cropped