นโยบายตำบลถนนปลอดภัย

นโยบายตำบลถนนปลอดภัย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายตำบลถนนปลอดภัยโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพัฒนาแกนนำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนตำบลถนนปลอดภัย ณ ห้องประชุมดอนเมือง โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17 – 1 8 มีนาคม 2563

192235

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) พยายามประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปสู่การลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ผ่านมาตัวเลขการตายบนท้องถนนไทย ในแต่ละปีเช่นปี 2561-2562 เฉลี่ยปีละ 2 หมื่นกว่าราย ไม่รวมคนบาดเจ็บ พิการ ทรัพย์สินเสียหาย ดังนั้น ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน จึงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศ หลายแสนล้านในแต่ละปี โดยจากงานวิจัยของทีดีอาร์ไอและคมนาคม ได้วางกรอบประเมินมูลค่าชีวิตคนตาย เฉลี่ยรายละ 10 ล้านเศษเท่ากับว่าในเชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจประเทศไทยเสียหายปีละไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านบาท

how-motorcycle-abs-works-64330_1

เป็นที่ทราบกันดีว่า ยานพหนะที่ประสบอุบัติเหตุอันดับต้นๆ กว่า 70% คือรถมอเตอร์ไซค์ถึงเวลาที่เราต้องดูแลลดปัจจัยเสี่ยงจากมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะในเรื่องความเร็วระบบเบรกวิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียในกลุ่มนี้

ทั้งนี้ เป้าหมายดำเนินการลดอุบัติเหตุ ต้องทำเพิ่มจากการแก้ไขที่ตัวบุคคล เพราะที่ผ่านมาเราทำได้ผลดีในระดับหนึ่ง เช่นเมาแล้วขับตอนนี้การบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้นเป็นลำดับมีการตั้งด่านชุมชนการเข้มงวดวัดแฮลกอฮอล์มากขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิตต้องจับตรวจแอลกอฮอล์และมาตรการไม่จำหน่ายสุราให้เยาวชน

แต่ในเรื่องความเร็วยังเป็นปัญหาที่ต้องติดตามแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยกลไกของท้องถิ่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้อย่างมีพลัง เหตุที่ท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาท เพราะ 80% ของถนนในประเทศ อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น อบจ. เทศบาล และ อบต. ในขณะที่เหลืออยู่ในความรับผิดชอบของหลวงและทางหลวงชนบท ดังนั้น ถ้าเราไม่เอากลไกท้องถิ่นมาช่วย จึงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

192236

การมุ่งสู่กลไกดำเนินงานส่วนท้องถิ่นนั้น เราเดินมาถูกทางแล้ว.. เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เมื่อมีการแก้ พ... อบจ. / ... เทศบาล / ... อบต. ในเรื่องอำนาจหน้าที่ จากเดิมที่ไม่มีหน้าที่ด้านงานเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและงานจราจร โดยตั้งแต่ เม.. ปี 2562 ที่ผ่านมา มีการแก้ไขพระราชบัญญัติให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและการจราจร รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอื่นให้มีหน้าที่ดังกล่าว ท้องถิ่นจึงสามารถอุดหนุนหน่วยงานอื่น ให้เข้ามาช่วยกันทำงานแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนได้ เช่น ตำรวจ อพปร. และหน่วยงานสาธารณสุข

ต่อไปนี้เราต้องทำในระดับตำบลให้ได้ จำเป็นต้องร้อยเรียงหน่วยงานและฝ่ายต่างๆ มาร่วมมือกันลดความสูญเสีย โดยการปรับแผนพัฒนาเอาเนื้องานความปลอดภัยทางถนน ถอดเป็นแผนดำเนินงานและเสนองบประมาณไปยังหน่วยงานท้องถิ่น ถ้ารอแต่จะของบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เป็นเรื่องที่ยากจะได้รับการสนับสนุน วันนี้หากทุกท้องถิ่นทั่วประเทศจัดสรรงบ 1 แสนบาท ทั่วประเทศจะได้งบดำเนินการรวม 700 กว่าล้านบาท ถ้าจัดสรรท้องถิ่นละ 1 ล้านบาท ก็จะเพิ่มเป็น 7 พันกว่าล้านบาท

ตำบล

สำหรับรูปแบบดำเนินการด้านกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร หรือการออกเทศบัญญัติหรือกฎหมายท้องถิ่น อาทิ การจำกัดความเร็วในเขตเทศบาล ไม่ให้ใช้ความเร็วเกินเท่าไหร่ตาม กม. และบริบทท้องถิ่น ใครฝ่าฝืนมีโทษปรับ ในขณะที่ อบจ. สามารถออกข้อบัญญัติที่รุนแรงกว่า สามารถลงโทษจำคุกได้  ถ้าท้องถิ่นไม่ออกข้อบัญญัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วอัยการสั่งฟ้อง จะไปติดขัดข้อกฎหมาย ที่กำหนดครอบคลุมแค่พื้นที่ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ครอบคลุมถนนท้องถิ่น