บทวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

บทวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

อุบัติเหตุลด

จากข้อมูลระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (PHER Accident) ของกระทรวงสาธารณสุข สะสมวันที่ 10-16 เมษายน 2563 โดยข้อมูลใน กรุงเทพมหานครจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
– ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 8,059 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 68.47 %
– ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 142 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 72.53 %
– พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 81.79%
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี /ล้มเอง 64.65 % ในกลุ่มที่ล้มเองมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ จํานวน 3,754 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.52 %
– พบผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับในภาพรวม ลดลงจาก 33.56 % เหลือ 15.60 % โดยในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี พบผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับลดลงจาก 19.97% เหลือ 5.50 % และในกลุ่มอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป พบผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับลดลงจาก 38.39 % เหลือ 18.14 %
– สัดส่วนของผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-49 ปี คิดเป็น 24.61% และในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับ พบ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มสูงสุด 88.93%

จากข้อมูลการเดินรถบริษัทขนส่ง จํากัดและรถร่วม พบว่ามีการเดินทางในวันที่ 10-15 เมษายน 2563 จํานวนเที่ยวไป 2,414 เที่ยว มีผู้โดยสาร 9,140 คน เที่ยวกลับ 3,436 เที่ยว มีผู้โดยสาร 4,929 คน ซึ่งในปีนี้ จํานวนผู้โดยสารเที่ยวไปและเที่ยวกลับลดลงเป็นจํานวนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา

อุบัติ1

ข้อสังเกต
– การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ในแต่ละวันมีจํานวนใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างกับทุกปีที่ผ่านมาจะมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสูงสุดในวันที่ 13 เมษายน
– ยังมีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหะสถานในช่วงประกาศเคอร์ฟิว (22.00 – 04.00 น.) ซึ่งช่วงเวลา ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตลดลงจํานวนมาก
– ผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับภาพรวมลดลงเกินครึ่ง ปี 2563 = 15.60 % ปี 2562 = 33.56 % โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่ 13-15 เมษายน มีผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับลดลงมากถึง 88.97 %
– ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน สัดส่วนของผู้ขับขี่ดื่มแล้วขับในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนการดื่มแล้วขับลดลงมากที่สุดถึง 95.57 %

อุบัติ2

ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในช่วงสงกรานต์ปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 13 เมษายนลดลงเป็นจํานวนมาก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่กลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน ไม่มีโอกาสได้จับกลุ่มกินเลี้ยงฉลอง เล่นน้ำสงกรานต์ ประกอบกับการงดจําหน่ายแอลกอฮอล์ การเข้าถึงยากขึ้น ทําให้การดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีกทั้งมีนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วง เวลา 22.00 – 04.00 น. จึงส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเป็นจํานวนมาก รวมทั้งปัญหาจากการดื่ม แล้วขับที่เป็นสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลดลงตามไปด้วย

สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1587129399249