ข้อเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากระดับชุมชนสู่เป้าหมายระดับชาติ

ข้อเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากระดับชุมชนสู่เป้าหมายระดับชาติ

จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อจะรวบรวมข้อค้นพบการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน จัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนถึงรัฐบาล โดยวุฒิสภาจะกํากับติดตามการดําเนินงานให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

56377
ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์อดุลย์ บํารุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรายงานผลงานสําคัญอีก 4 ผลงานคือ

   1. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขจุดเสี่ยงของจังหวัดขอนแก่น โดย พ.ต.อ. สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
2. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 14 กม. ด้วยกล้องตรวจจับความเร็ว และกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการไม่สวมหมวกนิรภัย โดย ผศ.ดร. พงษ์พันธ์ แทนเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.เจษฎา คําผอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุ และวิกฤตบําบัด
4. มาตรการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

56374

56370

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
– ร่วมประชุมและให้กําลังใจทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ จังหวัดขอนแก่น ในการประชุม EMS Day ประจําเดือน
– ดูรถพยาบาลต้นแบบด้านความปลอดภัย ที่ หน้าตึกอาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น
– ดูการปฏิบัติงานศูนย์สื่อสารสั่งการโรงพยาบาลขอนแก่น และแผนงานพัฒนาศูนย์สั่งการ ในระบบ digital
– เยี่ยมชม control room ศูนย์ควบคุมการ ตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง ของ สภ.เมืองขอนแก่น
– ตรวจเยี่ยม การดําเนินงาน ศปถ. อําเภอน้ำพอง และดูจุดเสี่ยงในอําเภอน้ำพอง
– ตรวจเยี่ยมตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
– ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงจังหวัดขอนแก่น
– ตรวจเยี่ยมขนส่งจังหวัดขอนแก่น
– ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสอนขับรถ ID Driver ของเอกชน

261529

261525

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังได้จัดทำข้อเสนอ เพื่อขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากคณะอนุกรรมการฯดังนี้

1. เสนอให้มีองค์กรนำที่รับผิดชอบหลักด้าน ความปลอดภัยทางถนนในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
2. มีศูนย์ข้อมูลรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในเชิงป้องกันทุกวันเหมือน COVID-19
3. ควรสนับสนุนงบประมาณ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ และ CCTV ในทุกพื้นที่ แต่จะต้องมีมาตรการจัดการกับผู้กระทําผิดที่ได้รับใบสั่งทางไปรษณีย์ ต้องมาชําระค่าปรับทุกคน
4. ต้องมีมาตรการป้องกันการชนท้ายรถบรรทุก รถอ้อย อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของรถบรรทุก รถอ้อย จะต้องมีส่วนร่วมรับผิด
5. จะต้องมีมาตรการในการดําเนินงานให้เจ้าของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกคัน ทํา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
6. ควรออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน และได้รับการคุ้มครองขณะปฏิบัติงาน

รายงานสรุปโดย : นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อํานวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

56376

 

IMG_2773