สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจากวิจัยสู่ปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ

สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจากวิจัยสู่ปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ

ฮ่วมด้วยจ้วยกั๋น สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจากวิจัยสู่ปฏิบัติ เวทีนำเสนอผลการวิจัย

โครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ

268207

268200

 

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดเวทีนำเสนอผลการวิจัยโครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนภาคเหนือ กล่าวว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตเสียทรัพย์สิน มีหลายภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ยังขาดการบูรณาการ ถ้านำมาดำเนินงานร่วมกันได้ จะช่วยลดความสูญเสียดังกล่าว สร้างแนวคิดพื้นฐาน ให้กับเยาวชน ต้องสอนให้เด็กๆ รู้ว่าเวลาออกไปถนนแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมาแล้วขับ ตนเคยสูญเสียน้องชายไปด้วยเหตุบนถนนเช่นกัน ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย ขึ้นดับบุคคลในท้องถิ่นจะช่วยกันแก้ปัญหาจุดเสี่ยงอย่างไร ถัดมาคือการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ยกตัวอย่างคนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย เห็นได้จากการเดินทางไปต่างประเทศพบวินัยคนชัดเจนมาก ดังนั้นการสร้างวินัยให้เด็กเรียนรู้สำคัญมาก การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก ทำให้เกิดการวิจัย เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อสังคม

268270

          สำหรับโครงการขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ในการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในทำโครงการวิจัยโดยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันคะยอม บ้านสันป่าสัก บ้านหนองไซ บ้านห้วยม้าโก้ง และบ้านหนองซิว ดำเนินการร่วมกับชุมชน ดำเนินงาน 3 ด้าน คือ การจัดการจุดเสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้

268201

          จากนั้น ได้รับความท้าทายจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ขยายผล “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” สู่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนภาคเหนือ ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังนี้

1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลริมปิง จังหวัดลำพูน

2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม่

3)โรงเรียนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน

4)โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

268204

ปัจจัยความสำเร็จอยู่ที่ ความพยายามใช้และให้ความรู้ของอันตรายจากการชนบนถนนกับประชาชน การสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ่น ทั้งงบประมาณและมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้วงจรการปลูกฝังวินัยจราจรในเด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เปลี่ยนเป็นไปอย่างเห็นได้ชัด จนได้มีการมานำเสนอผลการวิจัยในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีครูและผู้นำชุมชนจากทั้ง 9 แห่งรวมกว่า 100 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน.

268271