หยุดยาวอุบัติเหตุพุ่ง

หยุดยาวอุบัติเหตุพุ่ง

กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563

     รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทาง อุบัติเหตุ และการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงสามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 10.69 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 2.06% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 14.05 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 35.31%

     ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง จำนวน 455 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 466 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563

    โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 5 วัน พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 10,686,193 คน – เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 2.06% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 14,053,959 คัน สูงกว่าประมาณการ 35.31% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 13,041,963 คัน

     ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง ในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 455 ครั้ง โดยเป็นโครงข่ายทางถนน จำนวน 452 ครั้ง และโครงข่ายทางราง จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 82 คน บาดเจ็บ 466 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 78.64%

     สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด จำนวน 27 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 153 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 47 คน บาดเจ็บ 165 ราย โดยเกิดที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดลำพูน มากที่สุด จำนวนจังหวัดละ 11 ครั้ง และมีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะและรถบรรทุก รวมจำนวน 21 ครั้ง เป็นรถโดยสารสาธารณะ 5 ครั้ง รถบรรทุก 13 ครั้ง รถไฟ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 22 คน

     ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางเรือและเครื่องบิน ทั้งนี้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี