ขอนแก่น เพิ่มกล้อง AI ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ขอนแก่น เพิ่มกล้อง AI ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดขอนแก่น เปิดตัวโครงการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วยกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บริเวณทางแยกในเขตเทศบาลขอนแก่นระยะที่ 2 ตรวจจับปรับจริง 9 ม.ค. 64

Mr. Michale Woodford on Safer Road Foundation ประเทศอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณ ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด เพื่อการดำเนินงาน ป้องกันอุบัติเหตุจราจร 14 กิโลเมตร บนถนนมิตรภาพช่วงที่ ผ่านเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นช่วงถนนที่มีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในจังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีโครงการ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 3 ช่วงเวลา
ช่วงที่ 1 โครงการจัดการความเร็วด้วยกล้องตรวจจับ ความเร็วอัตโนมัติ
ช่วงที่ 2 โครงการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วยกล้อง วงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยก 3 ทางแยก

โครงการทั้ง 2 ช่วง มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย และทําให้ลดความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต อย่างชัดเจน

ช่วงที่ 3 ขยายโครงการตรวจสอบสภาพการจราจรด้วย กล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางแยก อีก 3 ทางแยก

  • ระยะที่ 2 จํานวน 40 ตัว ที่แยกประตูศรีฐาน แยก โรงพยาบาลกรุงเทพ แยกบ้านกอก งบประมาณ 10.6 ล้าน บาท รวมถึงการปรับปรุงทางม้าลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล หน้าสถานศึกษา 55 แห่ง งบประมาณ 7.4 ล้านบาท

 

 

หลักการสําคัญคือการจัดกระบวนการการจัดการผู้ใช้รถใช้ถนนที่ฝ่าไฟแดง และไม่สวมหมวกนิรภัย จนถึงการออกใบสั่ง โดยใช้ระบบ Artificial intelligence (AI) ซึ่งมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนคือ

  1. การติดตั้งชุดกล้อง CCTV คุณภาพสูง ที่สามารถคัดกรอง และถ่ายภาพ ผู้ที่ขับขี่ฝ่าไฟแดง หรือไม่ สวมหมวกนิรภัย โดยที่ภาพที่ได้ จะเห็นหมายเลขทะเบียนรถ เวลาที่กระทําผิด

  2. การส่งภาพ และประมวลภาพ สภาพการจราจร และผู้กระทําผิด ณ ห้องควบคุมกล้อง CCTV ซึ่งอยู่ที่ ศูนย์อํานวยการจราจรและความปลอดภัยทางถนน สถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น สี่แยกมิตรภาพ-มะลิวัลย์

  3. การออกใบสั่งพร้อมส่ง ซึ่งระบุชื่อเจ้าของรถ ที่อยู่ของเจ้าของรถ ภาพการกระทําผิด โดยข้อมูลที่ได้ จากการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง สถานีตํารวจภูธร จังหวัด และขนส่งจังหวัด

    ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ดําเนินการโดยใช้ โปรแกรม ซึ่งจัดท่าโดยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกขั้นตอนซึ่งสามารถดําเนินการได้เบ็ดเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดกําลังคนลงได้อย่างมาก

    การดําเนินงานในโครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นจากทางจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตําบลศิลา เทศบาลตําบลเมืองเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานีตํารวจภูธร เมืองขอนแก่น สถานีตํารวจทางหลวง 2 กองกํากับการ 4 แขวงการทาง ขอนแก่น ทางหลวงชนบทขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น โรงแรมโฆษะ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานควบคุม โรคเขต 7 โดยที่จังหวัดฯมีแผนจะขยายแผนการดําเนินงานไป ยังถนนสายหลักเส้นทางอื่นในอนาคตอันใกล้ และ คาดหวังเป็นอย่างสูงว่าจะแผนงานนี้จะสามารถลดการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมาก

ที่มา : นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อํานวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ