การปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียน เพื่อผู้ใช้ทางข้ามโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน

การปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียน เพื่อผู้ใช้ทางข้ามโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน

ประชาคมลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ The Road Safety Foundation,under collaboration with the Safer Roads Foundation

ได้ปรับปรุงทางข้ามหน้าโรงเรียน ในพื้นที่เขตเมืองในจังหวัดขอนแก่น เพื่อผู้ใช้ทางข้ามโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน หรือกลุ่มเปราะบางที่สุด จึงต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ทั้งผู้ใช้ทาง ผู้ข้าม และผู้ขับขี่ยานพาหนะบนถนน

1. การใช้รูปสัญลักษณ์บนผิวจราจร เพื่อเพิ่มความชัดเจนของผู้ขับขี่ ก่อนพื้นที่ทางข้าม

2. การใช้เส้น Optical Speed Bar เพื่อบีบช่องจราจรให้แคบลง เพิ่มการรับรู้ของผู้ขับขี่

3. การเว้นระยะของเส้นหยุดรถ Advance Stop Line เว้นระหว่างทางข้าม 4-6 เมตร เพื่อเพิ่มมุมมองการมองเห็นที่ปลอดภัย

4. การใช้ป้ายเตือนตำแหน่งทางข้ามรูปแบบใหม่ เพิ่มขนาดป้ายใหญ่ขึ้น ใช้กรอบสีเหลืองเขียวฟลูออเรสเซนต์ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในระยะไกล และแสงสว่างน้อย

5. การเพิ่มขนาดความกว้างทางม้าลาย ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 4 เมตร เพื่อความสะดวกของผู้ข้ามทาง

6. ใช้กรวยจราจร เพื่อช่วยเพิ่มความชัดเจนให้แก่ทางข้าม ให้รถลดความเร็ว

เพราะชีวิตมีความสำคัญ ดังนั้นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน แม้จะมีราคาสูง แต่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าเหมาะสม