Road Safety Newstizen

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี ปีละ 400 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.05 ต่อประชากร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัยไม่เคารพกฎหมาย อุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์สูงทั้งช่วงปกติและเทศกาล ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ว่า จังหวัดขอนแก่น มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน (ปี 2562) มีอัตราการเติบโตของประชากร 2.09% ต่อปี เป็นจังหวัดที่มีขนาดประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของภาคอีสาน ทำให้ขอนแก่นมีบริบทความเป็นเมือง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และเศรษฐกิจของภาคอีสาน จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวเลขอัตราการเติบโตของขอบแก่นถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดหัวเมืองอื่นๆ ของประเทศ การเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว (Rapidly Growing City) ทำให้ปัญหาภายในเมืองตามมา เช่น จราจรหนาแน่น ขนส่งมวลชน มลภาวะ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรผ่านจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลสำคัญๆ ประชากรเพิ่มขึ้นและประชากรแฝงเข้าอาศัยพื้นที่จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัยไม่เคารพกฎหมาย อุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์สูงทั้งช่วงปกติและเทศกาล ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ขอนแก่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี ปีละ 400 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.05 ต่อประชากร นายแพทย์ทวีวงศ์ จุลกะมนตรี คณะอนุกรรมการการศึกษาเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กล่าวว่า ทางวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาก จากที่เราทราบว่า ต้องสูญเสียพี่น้องคนไทยวันละ 60 คน ปีละ 2 หมื่นกว่าคน เสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า 5 แสนล้านบาท เสียชื่อเสียงประเทศเมื่อมีผู้มีชื่อเสียงด้านการปั่นจักรยานมาเสียชีวิตบนถนนไทย นายกรัฐมนตรีเน้นการให้ความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประเทศ และด้านโลจิสติกส์ จึงมอบอำนาจให้วุฒิสภาได้ทำการติดตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศร่วมกับรัฐบาล ต้องรายงานให้วุฒิสภาติดตามยุทธศาสตร์ชาติกับการปฎิรูปประเทศทุก 3 เดือนคณะกรรมการกู้ชีพฯ จึงตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมติดตาม ไปลงพื้นที่จังหวัด และจะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ตั้งเป้าให้บรรลุผลปี 2565 การลงพื้นที่ต้องลงครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ควรมีหน่วยงานกลางที่ต้องทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลแห่งชาติ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของสาเหตุในประเทศไทย เป็นภาพรวมที่สภาและวุฒิสภา กำลังดำเนินการอยู่ทุกวันนี้   นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ กล่าวถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่า จังหวัดขอนแก่นมีประชากรหนาแน่น ประกอบกับมีถนนมิตรภาพตัดผ่าน มีแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลาย นำมาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 27.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ที่อัตรา 31 ต่อแสนประชากร พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในเขตตัวเมือง คือจุดที่ถนนมิตรภาพตัดผ่านเมือง 14 กม. จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีกล้อง CCTV เข้ามาใช้ เพื่อตรวจจับความเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ภาพรวมจึงช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีแนวโน้มว่ายอดเสียชีวิตจะสูงขึ้น เพราะเพียงครึ่งปีแรกมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 8 ราย เท่ากับยอดในปี 2562 ทั้งปี โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการ “ไม่สวมหมวกกันน็อค” และ “ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย” รองลงมาคือ “ใช้ความเร็ว” และ “เมาแล้วขับ” ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุดคือ 16.00 – 20.00 น. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ ที่น่าห่วงคือมากถึง 52% ไม่มี พ.ร.บ.  สำหรับแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหานั้น จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการ โดยการตั้งคณะทำงานและประชุมต่อเนื่อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ด้านวิศวกรรมจราจร โดยวิเคราะห์ทำแผนที่จุดเสี่ยงและแก้ไข ออกแบบถนนโครงสร้างวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน การนำเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วเข้ามาใช้ 3. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยตำรวจภูธรเข้ามาเน้นควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ 4. ด้านการรักษาหลังเกิดเหตุและการเยียวยา โดยเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ประสานงานเครือข่ายหน่วยกู้ชีพ และ 5.ด้านมาตรการองค์กรและประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร   พ.ต.อ.สกล สิทธิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น นำเสนอเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ว่า จังหวัดขอนแก่นติดตั้งกล้องซีซีทีวีเกือบทุกแยกไฟแดงในถนนสายหลัก เพื่อนำไปเป็นหลักฐานและลดการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและคู่กรณี รวมถึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ ขณะเดียวกันได้ปรับพื้นที่การจราจร เช่น การปิดกั้นจุดกลับรถ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ปัญหาสำคัญที่พบคือจะถูกต่อต้านจากชุมชนเมื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่มีความคุ้นเคยรูปแบบดั้งเดิม เช่น การขี่รถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ไม่สวมหมวกกันน็อก  จุดนี้คือสิ่งสำคัญที่สานต่อให้กฎหมายบังคับใช้เต็มรูปแบบประชาชนเกิดการเรียนรู้ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย   ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ถนนมิตรภาพเป็นถนนเส้นหลักที่ผ่านจังหวัดขอนแก่นมีความยาว 14 กิโลเมตร มีการจราจรเกือบแสนคันต่อวัน มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน แต่มีปัญหาเรื่องความไม่สัมพันธ์กัน เพราะรถที่ต้องการผ่านไปจังหวัดอื่นต้องการใช้ความเร็ว ทั้งนี้การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วไม่ได้ต้องการจับผิดประชาชน แต่ต้องการให้เกิดความระมัดระวังการใช้ความเร็ว เพื่อป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากในปี 2558 พบว่ารถยนต์ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด แต่เมื่อติดตั้งกล้องแล้ว ระบบจะส่งใบแจ้งเสียค่าปรับถึงบ้าน พบว่าความเร็วรถลดลงจริง ลดการฝ่าไฟแดงได้ร้อยละ 60  เพิ่มอัตราสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 60 โครงการทั้งหมดจัดทำมาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ลดอัตราผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ 80 แต่โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนและบำรุงรักษาสูง ต้องมีแผนที่ชัดเจน เพื่อรักษาระบบให้ทำงานต่อเนื่องและยั่งยืน และมีมาตรการอื่นเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุ   นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้ปรับการเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องมือและรูปแบบการรักษาให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมระบบความเร็วของรถฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ทั้งนี้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดมี 260 หน่วย แบ่งออกเป็นสามระดับ อย่างไรก็ตามการออกเหตุของทีมแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีเหตุถึง 80,000-100,000 รายต่อปี  นอกจากนี้ยังมีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเตรียมป้องกันหากมีเหตุจริง ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ทั้งนี้สิ่งที่ยังขาดแคลนคือบุคลากร ที่ยังมีการเปลี่ยนตัวเข้าออกไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความมั่นคงในหน้าที่การงาน ในเวทีมีการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น มาตรการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 14 กม. โครงการตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัย การบริหารจัดการระบบ EMS จังหวัดขอนแก่น และลงติดตามการทำงานในพื้นที่จริง ณ ศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์ควบคุมการตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง และถนนมิตรภาพช่วงภาพตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/

ยานพาหนะปลอดภัย เป้าหมาย WHO

องค์การอนามัยโลก WHO ได้ตั้งเป้าหมาย (Global Target ข้อที่ 5) ไว้ว่า ภายในปี 2573 รถทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เสาหลักสําคัญเสาหนึ่ง คือ ยานพาหนะปลอดภัย ซึ่งสหประชาชาติ UN ได้ประกาศ UN vehicle standard ที่ รถทั้งเก่าและใหม่ทุกคัน จะต้องมี 8 ข้อคือ – Frontal impact protection ป้องกันการกระแทกด้านหน้า – Side impact protection ป้องกันแรงกระแทกด้านข้าง – Electronic stability control ควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ – Seat belt เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง – Seat belt anchorage ที่ยึดเข็มขัดนิรภัย – Pedestrian protection ป้องกันคนเดินเท้า – Child […]

ลดสูญเสียบนถนน! ใช้ยางหุ้มกำเเพงคอนกรีต-หลักนำทาง ‘นักวิชาการ’ เเนะทดลอง ก่อนใช้จริงทั่วปท.

New Model! ใช้ยางพาราครอบกำเเพงคอนกรีต-หลักนำทาง ลดสูญเสียบนถนน ‘นักวิชาการ’ เเนะกรมทางหลวงชนบท ทดลองในบางเส้นทาง ก่อนใช้จริงทั่วประเทศ  การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม เพื่อมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์  จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย เเละการบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย  นั่นหมายความว่า หากลดจำนวนการเสียชีวิตเเละบาดเจ็บสาหัสบนท้องถนนลงได้ จะทำให้เกิดความคุ้มค่าทั้งชีวิตเเละทรัพย์สินมากขึ้น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม จึงเตรียมนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้เเผ่นยางธรรมชาติครอบกำเเพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP)  ซึ่งนอกจากช่วยป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ยังช่วยสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ด้วย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ให้กระทรวงการคลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเติมแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : […]

มารู้จัก NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center)

NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center) เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ อาทิ ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคลาติน รวมไปถึงยังมีในส่วนของ GLOBAL ที่เป็นความร่วมมือจากทุกภูมิภาคบนโลก เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานของ NCAP ให้มีผลในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการมีผลต่อนโยบายภาครัฐ และผลต่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้ NCAP ยังพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เอ็นจีโอ ผู้บริโภค และสาธารณชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ในภูมิภาค โดยการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่นั้น มีการทดสอบหลายอย่าง อาทิ การทดสอบการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง โดยใช้หุ่นดัมมีในตำแหน่งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และดัมมีเด็กอีก 2 ตัว แทนเด็กอายุ 3 ขวบ และ 18 เดือน อยู่ในที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้ความเร็วในการชนกับแท่งแบริเออร์ที่สร้างจากอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในรูปแบบอื่นๆ ด้วย   NCAP เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถ มี 30 ประเทศทั่วโลกที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ […]

สงกรานต์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ลดตาย

สงกรานต์ 2563 อาจจะต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ในหลายๆด้าน เป็นปีที่ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน งดเว้นการจัดประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย เป็นปีที่วันสงกรานต์เป็นวันทำงานตามปกติ เป็นปีที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วทุกมุมโลก เป็นปีที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมใจกันออกมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปีที่มีการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เป็นปีที่มีการรณรงค์ให้คนไทยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเป็นปีที่มีอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ลดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)ได้มีการสรุปข้อมูลอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 63 (10-16 เม.ย. 63) โดยใช้ข้อมูลจาก กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 พบว่าในปีนี้ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 155 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 70% ผู้บาดเจ็บ 9,828 คน ลดลง 67.5% เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต วันละ […]

ทุกข์จากวิกฤตโควิด ก็หนักอยู่แล้ว .. อย่าให้ต้องมีทุกข์จากอุบัติเหตุทางถนนมาซ้ำเติมอีก

ในวิกฤตโควิด ที่ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานและหลายพื้นที่มีการ lock down ส่งผลให้มีประชาชนประสบความลำบากในการหารายได้และขาดแคลนอาหาร ทำให้ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐ/เอกชนหรือประชาชนที่มีความประสงค์จะแจกจ่ายอาหารให้ กับผู้ประสบวิกฤตโควิด ความห่วงใยสำคัญที่ ศบค. กังวลคือการที่ทำ ปชช. จำนวนมาต้องมาอยู่ร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จึงกำหนดแนวทางจัดระเบียบ ทั้งเรื่อง ทุกคนใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างและมีอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น เจลล้างมือ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอีกประการที่รุนแรงและส่งผลโดยตรงกับผู้ที่มารับแจกอาหารของใช้ใน บริเวณริมถนน เพราะช่วงนี้ถนนโล่งขึ้นทำให้รถขับเร็ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะรุนแรง อย่างกรณีที่กับจุดแจกของหน้าซอยชัยพรวิถี 27 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทีมีรถเก๋งสียหลักพุ่งชนชาวบ้านที่กำลังเข้าคิวต่อแถวรอรับของแจกจากผลกระทบโควิด 19 จนทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดริมทางได้รับความเสียหายจำนวน 6 คัน และทำให้มีผู้รับบาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย https://www.naewna.com/local/489095 อีกเหตุการณ์ กรณี สส. ที่ขี่บิ๊กไบค์ไปเกิดอุบัติเหตุขณะแจกของกิน โดยคนขับปิกอัพ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ขับรถนำอาหารมาส่งให้ลูกค้า ระหว่างกำลังเลี้ยวซ้ายเข้าโชว์รูมรถ ไม่ทันมองว่า มีรถของคู่กรณีวิ่งขนาบข้างอยู่ จึงเลี้ยวรถตัดหน้ากะทันหัน จนพุ่งชน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ https://www.thairath.co.th/news/local/east/1830186 นอกจากระมัดระวังเรื่องการแพร่เชื้อจากกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ที่ต้องเตรียมควบคู่กัน คือ การตั้งจุดมอบ/แจกของ บริเวณริมถนนที่เสี่ยง “อันตราย” […]

นักวิชาการแนะ บูรณาการด่านโควิดจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ลดภาระโรงพยาบาล

แม้รัฐจะมีมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทั่วประเทศ แต่ยังพบว่าอุบัติเหตุทางถนน หลายจังหวัดไม่ลด หรือลดเพียงเล็กน้อย  นักวิชาการแนะ ควรมีการบูรณาการและจัดการกลไกในระดับ ศปถ.จังหวัด ทั้งปัญหาเรื่องการขับขี่รถจักรยายนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก ปัญหาตายคาที่ และบาดเจ็บรุนแรง จากถนนโล่งขับรถเร็ว สร้างภาระเพิ่มให้กับโรงพยาบาล และบุคลากรทางทางแพทย์       จากกรณี 7 วันอันตราย (10-16 เมย 63) เทียบกับสงกรานต์ 62  ข้อมูลจากกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.) ระบบเฝ้าระวังบาดเจ็บฉุกเฉิน ช่วงเทศกาล ซึ่งวิเคราะห์ไว้เมื่อ วันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 21.00 น.  คือ – ตาย 151 ราย ( ลดลง 366 ราย หรือ 70.79 % , เฉลี่ยตาย 21.57 ราย/วัน ) – ผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ป่วยนอก […]

บทวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563

จากข้อมูลระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (PHER Accident) ของกระทรวงสาธารณสุข สะสมวันที่ 10-16 เมษายน 2563 โดยข้อมูลใน กรุงเทพมหานครจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า – ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 8,059 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 68.47 % – ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 142 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 72.53 % – พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ 81.79% – อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่มีคู่กรณี /ล้มเอง 64.65 % ในกลุ่มที่ล้มเองมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ จํานวน 3,754 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.52 % – พบผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับในภาพรวม ลดลงจาก 33.56 % เหลือ 15.60 % โดยในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 […]

อุบัติเหตุลดลงเกินกว่าครึ่ง “ข่าวดี” ของคนทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

“ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” 7 วันอันตรายผ่านไปแล้ว ยอดตัวเลข คนเจ็บตายจากอุบัติเหตุลดลงเกินกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับปี 62 ที่มีผู้บาดเจ็บ 28,570 ราย ตายอีก 486 ราย หากเทียบกับปี 63 บาดเจ็บ 9,533 ราย ตาย 138 ราย คงไม่ต้องบอกว่า ทำไมตัวเลขลดลงได้ขนาดนี้ ถือว่าเป็นข่าวดี ของคนทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ที่ทำงานหนักมานานเป็นสิบๆ ปี เพื่อให้คนไทยไม่เจ็บ ไม่ตายบนท้องถนน ปีนี้เป็นอีกปีที่ต้องบันทึกไว้ “ในดีมีเสีย ในเสียมีดี” ที่มีสถานการณ์ไวรัสโควิด19 ระบาด ทำให้หมอพยาบาล และภาคีเครือข่ายคนทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนต้องเปลี่ยนคู่ชก จากเคยต้องดึงคนเจ็บออกจากซากรถ ผ่าตัดแขนขา กะโหลกศีรษะช่วยชีวิต เปลี่ยนมาเป็นตรวจรักษา ป้องกันไวรัสโควิดแทน ทุกปีภาคี สสส. ทั้ง ปภ. สา’สุข ท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน ต้องตั้งด่านตรวจเร็ว สกัดเมา ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุรถชน เปลี่ยนมาตั้งด่านตรวจโควิดแทน ตัวเลขเจ็บตายจากรถชนลดลง […]

เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด : Healthy & Road Safety

  แม้รัฐบาลจะประกาศไม่หยุดเทศกาลสงกรานต์ 2563 ประกอบกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทยอยออกมาในช่วงนี้ ทั้งการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานบางแห่ง แหล่งพบปะชุมนุมต่าง ๆ ทำให้กลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าว ต้องทยอยเดินทางกลับเพราะไม่มีรายได้และประสบความลำบากในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ ดังจะเห็นจากข่าวที่สถานีขนส่งแห่งที่สอง (หมอชิต) มียอดเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากวันละ 5 หมื่นคน เป็น 6-70,000 คน/วัน  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3801084 ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์กว่า 190,000 คน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่มียอดจองตั๋วเต็มเร็วที่สุดและเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ ตลอดเทศกาล คาดว่า จะมีประชาชนมาใช้บริการสูงสุด 900,000 คน ได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 18 ขบวน แบ่งเป็นเที่ยวไป ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 จำนวน 8 ขบวน และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2562 จำนวน 10 ขบวน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารสูงสุดถึง […]

1 2 3 4 30