ความปลอดภัยทางถนน

ไทยต้องมีเจตจำนงทางการเมืองจริงจัง จึงจะแก้ปัญหาการชนบนท้องถนนได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนระบุ ไทยต้องมีเจตจำนงทางการเมืองจริงจัง จึงจะแก้ปัญหาการชนบนท้องถนนได้ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร. และ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทีมภาคีเครือข่ายและเวทีสัมมนาวิชาการภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ภาคเหนือตอนล่างและตอนบน ว่า  ประเทศไทยเราเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในหลายๆ ด้าน เช่น เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซด์สัดส่วนสูงที่สุด มีถนนอันตรายที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตมากที่สุด และยังเป็นอันดับ 1 ของ อาเซียนและภูมิภาคเอเชียการเสียชีวิตของคนไทยบนถนน มีจำนวนมากกระทั่งจังหวัดที่ตายน้อยที่สุดในประเทศไทย ยังตายน้อยกว่าประเทศที่ตายน้อยที่สุดของโลก ปัจจัยของการแก้ปัญหาที่ไม่สำเร็จของหลายๆ ประเทศรวมถึงไทยด้วย เป็นเพราะขาดเจตจำนงทางการเมืองอย่างแท้จริง (political will) ของรัฐบาล เจตจำนงทางการเมืองไม่ใช่แค่ออกมาประกาศนโยบาย แต่ต้องมีการลงทุน มีการให้อำนาจ มอบหมาย สนับสนุน มีหน่วยงานหลักที่เป็นมืออาชีพให้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด จริงจัง ทำให้เป้าหมายใหม่ขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ปรับให้ทุกประเทศต้องลดการเสียชีวิตบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ด้าน นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. และ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) […]

ข้อเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากระดับชุมชนสู่เป้าหมายระดับชาติ

จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในสิบจังหวัดเป้าหมายที่คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อจะรวบรวมข้อค้นพบการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน จัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนถึงรัฐบาล โดยวุฒิสภาจะกํากับติดตามการดําเนินงานให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์อดุลย์ บํารุง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งรายงานผลงานสําคัญอีก 4 ผลงานคือ    1. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขจุดเสี่ยงของจังหวัดขอนแก่น โดย พ.ต.อ. สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 2. โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 14 กม. ด้วยกล้องตรวจจับความเร็ว และกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการไม่สวมหมวกนิรภัย โดย ผศ.ดร. พงษ์พันธ์ แทนเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.เจษฎา คําผอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุ และวิกฤตบําบัด 4. มาตรการการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ […]

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี ปีละ 400 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.05 ต่อประชากร อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัยไม่เคารพกฎหมาย อุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์สูงทั้งช่วงปกติและเทศกาล ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา ว่า จังหวัดขอนแก่น มีประชากรประมาณ 1.8 ล้านคน (ปี 2562) มีอัตราการเติบโตของประชากร 2.09% ต่อปี เป็นจังหวัดที่มีขนาดประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของภาคอีสาน ทำให้ขอนแก่นมีบริบทความเป็นเมือง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และเศรษฐกิจของภาคอีสาน จึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มีประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ตัวเลขอัตราการเติบโตของขอบแก่นถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดหัวเมืองอื่นๆ ของประเทศ การเติบโตของเมืองที่รวดเร็ว (Rapidly Growing City) ทำให้ปัญหาภายในเมืองตามมา เช่น จราจรหนาแน่น ขนส่งมวลชน มลภาวะ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรผ่านจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมากทั้งช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลสำคัญๆ ประชากรเพิ่มขึ้นและประชากรแฝงเข้าอาศัยพื้นที่จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัยไม่เคารพกฎหมาย อุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์สูงทั้งช่วงปกติและเทศกาล ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัย ขอนแก่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตย้อนหลังเฉลี่ย 10 ปี ปีละ 400 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 24.05 ต่อประชากร นายแพทย์ทวีวงศ์ จุลกะมนตรี คณะอนุกรรมการการศึกษาเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กล่าวว่า ทางวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่มาก จากที่เราทราบว่า ต้องสูญเสียพี่น้องคนไทยวันละ 60 คน ปีละ 2 หมื่นกว่าคน เสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า 5 แสนล้านบาท เสียชื่อเสียงประเทศเมื่อมีผู้มีชื่อเสียงด้านการปั่นจักรยานมาเสียชีวิตบนถนนไทย นายกรัฐมนตรีเน้นการให้ความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงประเทศ และด้านโลจิสติกส์ จึงมอบอำนาจให้วุฒิสภาได้ทำการติดตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศร่วมกับรัฐบาล ต้องรายงานให้วุฒิสภาติดตามยุทธศาสตร์ชาติกับการปฎิรูปประเทศทุก 3 เดือนคณะกรรมการกู้ชีพฯ จึงตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมติดตาม ไปลงพื้นที่จังหวัด และจะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ตั้งเป้าให้บรรลุผลปี 2565 การลงพื้นที่ต้องลงครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ควรมีหน่วยงานกลางที่ต้องทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลแห่งชาติ วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของสาเหตุในประเทศไทย เป็นภาพรวมที่สภาและวุฒิสภา กำลังดำเนินการอยู่ทุกวันนี้   นายแพทย์อดุลย์ บำรุง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ กล่าวถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่า จังหวัดขอนแก่นมีประชากรหนาแน่น ประกอบกับมีถนนมิตรภาพตัดผ่าน มีแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลาย นำมาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  โดยปัจจุบันค่าเฉลี่ยอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 27.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง แม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ที่อัตรา 31 ต่อแสนประชากร พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในเขตตัวเมือง คือจุดที่ถนนมิตรภาพตัดผ่านเมือง 14 กม. จึงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีกล้อง CCTV เข้ามาใช้ เพื่อตรวจจับความเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย ภาพรวมจึงช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีแนวโน้มว่ายอดเสียชีวิตจะสูงขึ้น เพราะเพียงครึ่งปีแรกมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 8 ราย เท่ากับยอดในปี 2562 ทั้งปี โดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากการ “ไม่สวมหมวกกันน็อค” และ “ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย” รองลงมาคือ “ใช้ความเร็ว” และ “เมาแล้วขับ” ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุดคือ 16.00 – 20.00 น. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ ที่น่าห่วงคือมากถึง 52% ไม่มี พ.ร.บ.  สำหรับแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหานั้น จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ ได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการ โดยการตั้งคณะทำงานและประชุมต่อเนื่อง รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. ด้านวิศวกรรมจราจร โดยวิเคราะห์ทำแผนที่จุดเสี่ยงและแก้ไข ออกแบบถนนโครงสร้างวิศวกรรมจราจรที่มีมาตรฐาน การนำเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความเร็วเข้ามาใช้ 3. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยตำรวจภูธรเข้ามาเน้นควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ 4. ด้านการรักษาหลังเกิดเหตุและการเยียวยา โดยเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ประสานงานเครือข่ายหน่วยกู้ชีพ และ 5.ด้านมาตรการองค์กรและประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร   พ.ต.อ.สกล สิทธิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น นำเสนอเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ว่า จังหวัดขอนแก่นติดตั้งกล้องซีซีทีวีเกือบทุกแยกไฟแดงในถนนสายหลัก เพื่อนำไปเป็นหลักฐานและลดการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและคู่กรณี รวมถึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ ขณะเดียวกันได้ปรับพื้นที่การจราจร เช่น การปิดกั้นจุดกลับรถ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่ปัญหาสำคัญที่พบคือจะถูกต่อต้านจากชุมชนเมื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่มีความคุ้นเคยรูปแบบดั้งเดิม เช่น การขี่รถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ไม่สวมหมวกกันน็อก  จุดนี้คือสิ่งสำคัญที่สานต่อให้กฎหมายบังคับใช้เต็มรูปแบบประชาชนเกิดการเรียนรู้ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย   ผศ.ดร.พงษ์พันธ์ แทนเกษม อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ถนนมิตรภาพเป็นถนนเส้นหลักที่ผ่านจังหวัดขอนแก่นมีความยาว 14 กิโลเมตร มีการจราจรเกือบแสนคันต่อวัน มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน แต่มีปัญหาเรื่องความไม่สัมพันธ์กัน เพราะรถที่ต้องการผ่านไปจังหวัดอื่นต้องการใช้ความเร็ว ทั้งนี้การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วไม่ได้ต้องการจับผิดประชาชน แต่ต้องการให้เกิดความระมัดระวังการใช้ความเร็ว เพื่อป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากในปี 2558 พบว่ารถยนต์ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด แต่เมื่อติดตั้งกล้องแล้ว ระบบจะส่งใบแจ้งเสียค่าปรับถึงบ้าน พบว่าความเร็วรถลดลงจริง ลดการฝ่าไฟแดงได้ร้อยละ 60  เพิ่มอัตราสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 60 โครงการทั้งหมดจัดทำมาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ลดอัตราผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ 80 แต่โครงการนี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนและบำรุงรักษาสูง ต้องมีแผนที่ชัดเจน เพื่อรักษาระบบให้ทำงานต่อเนื่องและยั่งยืน และมีมาตรการอื่นเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุ   นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา รองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้ปรับการเข้าถึงการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องมือและรูปแบบการรักษาให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมระบบความเร็วของรถฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ทั้งนี้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดมี 260 หน่วย แบ่งออกเป็นสามระดับ อย่างไรก็ตามการออกเหตุของทีมแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีเหตุถึง 80,000-100,000 รายต่อปี  นอกจากนี้ยังมีการซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเตรียมป้องกันหากมีเหตุจริง ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ทั้งนี้สิ่งที่ยังขาดแคลนคือบุคลากร ที่ยังมีการเปลี่ยนตัวเข้าออกไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากความมั่นคงในหน้าที่การงาน ในเวทีมีการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น มาตรการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการลดอุบัติเหตุบนถนนมิตรภาพ 14 กม. โครงการตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัย การบริหารจัดการระบบ EMS จังหวัดขอนแก่น และลงติดตามการทำงานในพื้นที่จริง ณ ศูนย์สื่อสารและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์ควบคุมการตรวจจับฝ่าสัญญาณไฟแดง และถนนมิตรภาพช่วงภาพตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/

ยานพาหนะปลอดภัย เป้าหมาย WHO

องค์การอนามัยโลก WHO ได้ตั้งเป้าหมาย (Global Target ข้อที่ 5) ไว้ว่า ภายในปี 2573 รถทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เสาหลักสําคัญเสาหนึ่ง คือ ยานพาหนะปลอดภัย ซึ่งสหประชาชาติ UN ได้ประกาศ UN vehicle standard ที่ รถทั้งเก่าและใหม่ทุกคัน จะต้องมี 8 ข้อคือ – Frontal impact protection ป้องกันการกระแทกด้านหน้า – Side impact protection ป้องกันแรงกระแทกด้านข้าง – Electronic stability control ควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ – Seat belt เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง – Seat belt anchorage ที่ยึดเข็มขัดนิรภัย – Pedestrian protection ป้องกันคนเดินเท้า – Child […]

มารู้จัก NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center)

NCAP หรือศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Center) เป็นหน่วยงานอิสระที่ทำการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ อาทิ ภูมิภาคอาเซียน ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคลาติน รวมไปถึงยังมีในส่วนของ GLOBAL ที่เป็นความร่วมมือจากทุกภูมิภาคบนโลก เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานของ NCAP ให้มีผลในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงการมีผลต่อนโยบายภาครัฐ และผลต่ออุตสาหกรรม ทั้งนี้ NCAP ยังพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เอ็นจีโอ ผู้บริโภค และสาธารณชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์ในภูมิภาค โดยการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยในรถยนต์รุ่นใหม่นั้น มีการทดสอบหลายอย่าง อาทิ การทดสอบการชนด้านหน้า การชนด้านข้าง โดยใช้หุ่นดัมมีในตำแหน่งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และดัมมีเด็กอีก 2 ตัว แทนเด็กอายุ 3 ขวบ และ 18 เดือน อยู่ในที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้ความเร็วในการชนกับแท่งแบริเออร์ที่สร้างจากอะลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีการทดสอบในรูปแบบอื่นๆ ด้วย   NCAP เป็นหน่วยงานสําคัญที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถ มี 30 ประเทศทั่วโลกที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ […]

เดินทางปลอดภัย ห่างไกลโควิด : Healthy & Road Safety

  แม้รัฐบาลจะประกาศไม่หยุดเทศกาลสงกรานต์ 2563 ประกอบกับมาตรการต่าง ๆ ที่ทยอยออกมาในช่วงนี้ ทั้งการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงงานบางแห่ง แหล่งพบปะชุมนุมต่าง ๆ ทำให้กลุ่มแรงงานไทยและต่างด้าว ต้องทยอยเดินทางกลับเพราะไม่มีรายได้และประสบความลำบากในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ ดังจะเห็นจากข่าวที่สถานีขนส่งแห่งที่สอง (หมอชิต) มียอดเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นจากวันละ 5 หมื่นคน เป็น 6-70,000 คน/วัน  https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3801084 ข้อมูลจากบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางช่วงสงกรานต์กว่า 190,000 คน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่มียอดจองตั๋วเต็มเร็วที่สุดและเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ ตลอดเทศกาล คาดว่า จะมีประชาชนมาใช้บริการสูงสุด 900,000 คน ได้เตรียมเปิดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมจากขบวนประจำอีก 18 ขบวน แบ่งเป็นเที่ยวไป ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2562 จำนวน 8 ขบวน และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2562 จำนวน 10 ขบวน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารสูงสุดถึง […]

มาตรการสำคัญจากเวทีการประชุมด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety)ที่ประเทศสวีเดน

นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ หนึ่งในผู้เข้าร่วมเวทีการประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ที่ประเทศสวีเดน ได้สรุปปัญหาสำคัญบางส่วนจากการประชุม Side event before 3rd Ministerial Meeting on Road Safety: Achieving Global Goal 2030 @ Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, Sweden WHO ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่อสิ้น Decade of Action 2011-2020 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของโลก จะต้องลดลงครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อถึงสิ้นทศวรรษความปลอดภัยทางถนนในปี 2020 นี้ WHO ได้ประเมินแล้วว่าเราไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ ความสูญเสียชีวิตจากเหตุบนท้องถนนยังอยู่ในระดับสูงกว่า 1.35 ล้านคนในแต่ละปี จดหมายเหตุในการประชุม 3rd […]

ผลผลิต “ดีเอ็นเอ” สร้างเยาวชนเคารพกฎจราจร เตรียมขยายสู่ชุมชนรอบข้าง

ผลผลิต “ดีเอ็นเอ” เยาวชนเคารพกฎจราจร ออกดอกออกผล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สานต่อภารกิจลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าต้นแบบขยายสู่ชุมชนรอบข้าง นายกิตติพงษ์  โพธิ์มาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล จ. อำนาจเจริญ กล่าวว่า หลายคนมองว่าการใส่หมวกกันน็อค เป็นเรื่องที่แปลกและทรมานมากสำหรับคนไทย ร่วมไปถึงการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร ถามว่าทุกคนรู้ถึงความหมายหรือไม่.. แต่กลับไม่ทำตามกฎ ! เมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนไม่อยากเข้าไปบังคับผู้ปกครองโดยตรง แต่เมื่อได้รับประสานจาก สสส. เข้ามาดำเนินโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ สู่โรงเรียนความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามนักเรียนที่จบมากจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ว่าเด็กและผู้ปกครองมีพัฒนาการและยังคงพฤติกรรม การสวมหมวกกันน็อคอยู่หรือไม่ ซึ่งเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก โดยในระยะเริ่มต้นทีมเครือข่าย สอจร. นักวิจัย และครู ได้ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบูรณาเข้าไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน แบ่งเป็นการปลูกฝังเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กช่วงวัยต่างๆ โดยปัจจุบันอยู่ในระยะขยายความรู้ไปยังผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้างต่อไป “หลายครั้งเรามักจะได้ยินว่า ทำไมโรงเรียนไม่สอนเด็ก ให้มีความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร เราจึงให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ เพราะทุกวันนี้อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และบูรณาการเข้าไปในรายวิชา ให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งภายหลังทดลองดำเนินการพบว่า ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือ และมีพฤติกรรมตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น” นางขวัญมณี จันทิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะด้านการช่วยกันกำหนดจุดเสี่ยงและแก้ไข ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในอนาคต โดยก่อนเริ่มดำเนินการมีการสูญเสีย ประมาณ  2-3 รายต่อปี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำดเภอและจังหวัดรอบข้าง ก่อนหน้าผู้ปกครองมักมองว่า การขี่มอเตอร์ไซค์ส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในแต่ละวัน เป็นระยะทางที่ใกล้ๆ ส่วนใหญ่จึงไม่สนใจใส่หมวกกันน็อค แต่เนื่องจากเส้นทางมายังโรงเรียนนั้น ต้องผ่านทางแยกใหญ่ 3-4 จุด ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมักบาดเจ็บรุนแรง หรืออาจหนักถึงขั้นเสียชีวิต “ภายหลังพบว่าผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ โดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อค เพราะทุกคนเห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุน่ากลัวยิ่งกว่าแตงโมงแตก” นางขวัญมณี กล่าว ด้าน พรทิพพา สุริยะ ผู้จัดการโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ สู่โรงเรียนความปลอดภัยทางถนนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ.. ว่า ต้องการให้เด็กตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย ในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการ 16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกพื้นที่พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่จราจรแออัด และมีความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่น และขยายเป็น 30 ศูนย์ จากการสำรวจก่อนดำเนินการ ช่วงแรกพบอัตราใส่หมวกเพียง 2% แต่เมื่อทำกิจกรรมต่อเนื่อง อัตราใส่หมวกเพิ่มเป็น 90-100% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี เราเน้นดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1. การมีส่วนร่วม ครูผู้ปกครอง จุดเสี่ยงตั้งแต่บ้านเด็กถึงโรงเรียน วิเคราะห์ปัญหา แดง เหลือง เขียว 2. ปรับพฤติกรรมเสี่ยง เก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ปกครองที่ส่งต่อมายังเด็ก เช่น ไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัด เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ ปรับเปลี่ยนเริ่มต้นจากการใส่หมวกโดยไม่รู้สึกถูกบังคับ ผ่านกิจกรรมให้ความรู้สัญญาณจราจรและป้ายบอกต่างๆ และ 3. การจัดเรียนสอนที่เหมาะกับช่วงวัย การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมการรับรู้ เด็กบอกต่อผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ใช้รถใช้ถนน ระยะที่ 2 ขยายสู่โรงเรียนระดับประถม ต่อเนื่องจากเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และเมื่อขยับกลุ่มจากเด็กเล็กมาที่เด็กโต ต้องพัฒนาชุดข้อมูลความรู้ที่เข้ากับช่วงวัย ปัญหาการทำงานระหว่างสถานศึกษาใต้สังกัดที่ต่าง ศธ. ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เป็นผลเท่าที่ควร แต่สังกัดเทศบาลได้รับความร่วมมือค่อนข้างดี มีการประกาศขอความร่วมมือให้ทั่วประเทศใช้หลักสูตรในโรงเรียนสังกัด “ด้วยความร่วมมือจากท้องถิ่น ตอนนี้เครือข่ายโฟกัสการทำงานกับ อปท. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพราะผู้บริหารและครูเห็นตรงกันว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นสิ่งสำคัญ พวกเขาไม่อยากเห็นภาพเด็กตัวเล็กๆ ขายังไม่ถึงพื้น ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และไม่ใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียน ส่วนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. นั้น มีบ้างบางแห่งที่โรงเรียนและครูตระหนัก และส่งเสริมให้มีการปลูกฝังเรียนรู้ภายในสถานศึกษา” พรทิพพา กล่าว Road Safety Newstizenทีมข่าว Roadsafety Newstizen http://www.roadsafetynewstizen.com/

ความเสี่ยง “นั่งท้ายกระบะ” .. ลดได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบ

       ควันของเมรุเผาร่างนักศึกษาทั้ง 13 รายที่เสียชีวิตจากกระบะพลิกคว่ำ ค่อยๆจางลง แล้วเรื่องราวก็จะจางหายไปจากความทรงจำของผู้คน จะกลับมาพูดถึงอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันขึ้นอีก การวิเคราะห์หรือหาแนวทางป้องกันหลังเกิดเหตุ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประเด็นที่อยู่ในวังวนว่า ควรให้นั่งท้ายกระบะหรือไม่ โดยคำตอบมีเพียงแค่ ให้-ไม่ให้ ซึ่งนั่นไม่ใช่ทางออก ศูนย์วิชาการทางถนน ได้คลี่ปมปัญหาของเหตุการณ์นี้ในทุกมิติ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ ให้นั่ง หรือ ไม่ให้นั่งท้ายกระบะเท่านั้น แต่บางปัญหา “ทางออก”ที่ดี คือการมองในทุกมิติ ทั้งคนใช้รถ ทั้งเพื่อนร่วมทาง ทั้งกฎหมาย …บทความชิ้นนี้ มีครบทุกด้าน แม้ว่าจะยาว แต่มีประโยชน์ และอยากให้ช่วยแชร์กันต่อเยอะๆ เพื่อ บุญกุศลนี้จะเกิดแก่ทั้ง 13 ชีวิต ที่ให้เรานำมาเป็นเคสในการคลี่ปมของอุบัติเหตุ ในครั้งนี้    จากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักพลิกคว่ำ บริเวณถนนกิ่งแก้ว ปากทางเข้าซอยกิ่งแก้ว 21 มุ่งหน้าลาดกระบัง ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จนเป็นเหตุให้นักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่โดยสารท้ายกระบะเสียชีวิต 12 คนและมีผู้โดยสารตอนหน้า 5 คนเสียชีวิตอีก […]

สอจร.เปิดเวทีชี้แจงแนวทางก้าวสู่จังหวัดถนนปลอดภัยภาคใต้

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ จำนวน 60 คน ใน “เวทีชี้แจงแนวทางการก้าวสู่จังหวัดถนนปลอดภัย” 5 ด้าน ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ที่จะต้องป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางถนน วันนี้พวกเราจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนที่มาต่างพื้นที่ อย่างนครศรีธรรมราชก็ต้องดูสิ่งที่ดีของจังหวัดอื่นเพื่อจุดประกายและต่อยอดการทำงานเช่นกัน นครศรีธรรมราชมีการขับเคลื่อนในท้องถิ่นทั้ง 23อำเภออย่างเข้มข้นเป็นต้นแบบที่ดีแห่งหนึ่ง นพ. วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่2 สสส. กล่าวถึง บทบาทของ สสส.ว่าเป็น หน่วยงานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือภาคีด้วยงบประมาณจากภาษีบาป หรือภาษีเหล้าบุหรี่ ส่วนบุคลากรหลักของงานนี้อย่างนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร.ทำงานมานานเพราะเห็นปัญหาที่เกิดกับผู้ประสบเหตุ ต้องผ่าตัดช่วยชีวิต รอดบ้างไม่รอดบ้าง ทำให้ต้องออกมาช่วยกันทำงานด้านป้องกัน สสส. ถือว่าทุกคนทำงานเป็นภาคีด้วยกัน ด้านนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน สอจร.กล่าวชื่นชมการทำงานของภาคีในภาคใต้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมในความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยได้ตลอดอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อส่งความปลอดภัยให้กับลูกหลาน ถือว่าเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติในชีวิตหนึ่ง วันนี้ถือเป็นการปฐมนิเทศ ให้กับคนทำงาน สอจร.ของภาคใต้ สอจร. ที่เข้าระยะที่ 8 มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น การกำหนดทิศทางให้พวกเราทำงานไปในทางเดียวกันจะได้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง […]

1 2 3 6